Friday, July 6, 2012

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳು ಲೇಖನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಮನಿಸಿ ,


    £ÁAiÀÄPÀgÁUÉÆÃt §¤ß
¨Á®åzÀ°èAiÉÄà £ÁAiÀÄPÀvÀé UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊ UÀÆr¹PÉÆAqÀgÉ, ªÀÄUÀÄ ¨É¼ÉzÀAvɯÁè ªÀåQÛvÀé CgÀ¼ÀÄvÀÛzÉ. D ªÀÄUÀĪÀÅ ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR ¨É¼ÀªÀtÂUÉ PÀAqÀÄ  ±ÉæõÀ× ªÀåQÛAiÀiÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è C£ÀĪÀiÁ£À«®è. ¥Àæ¹zÀÞ EAVèÃµï §gÀºÀUÁgÀ£ÉƧ⠺ÉüÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ Management is doing things right; leadership is doing the right things JA§ÄzÀÄ CPÀëgÀ ¸ÀºÀ ¸ÀvÀå eÉÆvÉUÉ J®ègÀÆ M¥ÀÄàvÁÛgÉ.
£ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ EA¢UÀÆ fêÀAvÀªÁVgÀĪÀ £ÁAiÀÄPÀgÁzÀ ¸ÁªÀiÁæmï C±ÉÆÃPï, zÀ UÉæÃmï C¯ÉUÁÓAqÀgï, §ÄzÀÞ, §¸ÀªÀtÚ, £ÉÃvÁf, UÁA¢üÃf, CA¨ÉÃqÀÌgï, C§Äݯï PÀ¯ÁA, £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð. . . . . ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÉ®ègÀÆ «©ü£Àß ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀĽzÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÁzÀªÀgÀÄ. CªÀgÀÄ vÀĽzÀ «©ü£Àß zÁjAiÉÄà CªÀgÀ£ÀÄß «±ÉõÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÁßV £ÉÆÃqÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÉ. CªÀgÉ®ègÀÆ EA¢UÀÆ £ÀªÀÄUÉ UÀÄj ªÀÄÄlÖ®Ä ¥ÉæÃgÀuÉAiÀiÁVzÁÝgÉ. D jÃw £Á£ÀÄ DUÀ¨ÉÃPÉA§ C©ü¯ÁµÉ J®è ªÀÄPÀ̼À®Æè EgÀÄvÀÛzÉ.  
ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨Á®åzÀ®èAiÉÄà £ÁAiÀÄPÀvÀé UÀÄtPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊ UÀÆr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £ÁAiÀÄPÀvÀéªÀÅ MAzÉà ¢£ÀzÀ°è CxÀªÁ MAzÉà UÀÄt¢AzÀ §gÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è.  CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÉÆAzÁV C£ÀĸÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁVzÀ°è CzÀÄ PÀµÀÖªÉãÀ®è. £Á½£À £ÀªÀÄäUÀ¼À ¤jÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA§§®è ªÀÄPÀ̼ÀÄ FV¤AzÀ¯Éà £ÁAiÀÄPÀvÀéUÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀ°è ¸ÀÄAzÀgÀ ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ.
PÉ®ªÀÅ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀgÉ £ÁAiÀÄPÀgÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ. £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ UÀªÀĤ¹zÀAvÉ PÉ®ªÉà £ÁAiÀÄPÀjzÁÝgÉ DzÀgÉ, CªÀgÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ »A¨Á®PÀgÀÄ C¸ÀASÁåvÀjzÁÝgÉ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÁUÀĪÀvÀÛ zÀÈqsÀ ºÉeÉÓUÀ¼À¤ßqÀ¨ÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ »A¨Á®PÀgÁV C®è. ºÁUÁzÀgÉ MAzÀÄ ¥Àæ±Éß ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÉà PÉ®ªÀÅ d£À ªÀiÁvÀæ £ÁAiÀÄPÀgÁUÀĪÀ°è AiÀıÀ PÀAqÀgÉ §ºÀÄvÉÃPÀgÀÄ «¥sÀ®gÁVgÀĪÀÅzÉÃPÉ?. JA§ÄzÁVzÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀgÀ¼À GvÀÛgÀªÉAzÀgÉ AiÀıÀ PÀAqÀªÀgÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÁUÀ®Ä CUÀvÀåªÁzÀ UÀÄtUÀ½AzÀ JAzÀÆ ¥À¯ÁAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. PÀ¼ÀîzÁj-CqÀØ zÁjUÀ¼ÀvÀÛ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. CªÀgÀ AiÉÆÃZÀ£É ºÁUÀÆ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ jÃw PÁæAwPÁgÀPÀªÁVzÀÄÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀåjVAvÀ ¨ÉÃgÉ jÃw AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. CªÀgÀÄ zÀÆgÀzÀȶÖAiÀÄ°è AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ, PÀpt ±ÀæªÀÄ ºÁQ vÀªÀÄä ºÁ¢AiÀÄ°è ªÀÄÄ£ÀÄßUÀÄΪÀ bÁw ¨É¼É¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
C£ÉÃPÀ ªÀÄPÀ̽UÉ £ÁAiÀÄPÀgÁUÀ®Ä CUÀvÀåªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁzÀ ®PÀëtUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀĪÉà EgÀĪÀÅ¢®è. CzÀjAzÀ CªÀgÀ°è D ±ÀQÛ EzÀÝgÀÆ »AzÉ ©Ã¼À§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄPÀ̼À F UÉÆAzÀ®PÉÌ vÉgÉ J¼ÉAiÀÄÄvÁÛ, £ÁAiÀÄPÀgÁUÀ®Ä ¥ÀæªÀÄÄRªÁV AiÀiÁªÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ CUÀvÀå JAzÀgÉÃ. . . . . . .
zsÉÊAiÀÄð(DvÀ䫱Áé¸À) :- zsÉÊAiÀÄðA ¸ÀªÀðvÀæ ¸ÁzsÀ£ÀA JA§AvÉ AiÀĪÀÅzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä zsÉÊAiÀÄð«zÀÝgÉ D PÉ®¸À CzsÀð zÁj ªÀÄÄAzÀPÉÌ ¸ÁVzÀAvÉ. £ÁAiÀÄPÀgÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ºÉzÀjPÉ- CAfPÉUÀ½UÉ C¼ÀÄPÀzÉ UÀÄjAiÀÄvÀÛ ªÀÄÄ£ÀÄßUÀÄΪÀ bÁw ¨É¼É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £ÁAiÀÄPÀ£ÁUÀĪÀªÀ¤UÉ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ ªÉÄïÉÆAzÀgÀAvÉ JzÀÄgÁUÀÄvÀÛªÉ, ¸ÉÆîÄUÀ¼ÀÄ PÁqÀÄvÀÛªÉ. CªÀPÉÌ ¨É£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀzÉà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄ®Ä zsÉÊAiÀÄð CUÀvÀåªÁVzÉ. AiÀiÁgÀ°è zsÉÊAiÀÄð«gÀÄvÀÛzÉÆà CªÀgÀ°è vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É DvÀ䫱Áé¸À ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. zÀ UÉæÃmï C¯ÉUÁÓAqÀgï EzÀPÉÌ GvÀÛªÀÄ GzÁºÀgÀuÉ C®èªÉà !.
§zÀÞvÉ(¤µÉ×-bÀ®) :- ¸ÀvÀå ºÀj±ÀÑAzÀæ ¸ÀvÀÛgÀÆ ¸Àj ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ©qÀĪÀÅ¢®è JA§ §zÀÞvÉ ºÉÆA¢zÀÝjAzÀ UÁA¢üÃfAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁzÀjAiÀiÁzÀ£ÀÄ. £ÁAiÀÄPÀgÁUÀ®Ä §zÀÞvÉ gÀÆrü¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. EA¢£À ¢£ÀUÀ¼À £ÀªÀÄä £ÁAiÀÄPÀgÀ°è ¤µÉ×AiÀÄ PÉÆgÀvɬÄAzÀ CªÀgÀÄ §ºÀÄ ¨ÉÃUÀ£É PɼÀUÉ ©Ã¼ÀÄwÛzÁÝgÉ. MAzÀÄ «µÀAiÀÄ-ªÀåQÛ-ªÀ¸ÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà EgÀ° §zÀÞvÉ EzÀÝ°è CzÀjAzÀ JAzÀÆ zÀÆgÀ ¸ÀjAiÀĨÁgÀzÀÄ. CzÀPÉÌ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÄAZÉ CzÀgÀ ¸ÁzsÀPÀ-¨ÁzsÀPÀ UÀªÀĤ¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤µÉ×-bÀ®UÀ¼ÀÄ PÀpt ºÁ¢AiÀÄ°è ªÀÄÄ£ÉßqɹzÀgÀÆ, MAzÀ®è MAzÀÄ ¢£À ¥sÀ® PÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ°è C£ÀĪÀiÁ£À«®è.
ªÀiÁvÀÄ (¸ÀAªÀºÀ£À-ªÁPï ZÁvÀÄAiÀÄð):- ªÀiÁvÉA§ÄzÀÄ eÉÆåÃw°ðAUÀ JA§ ªÁPÀåªÀÅ ªÀiÁw£À ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ¸ÁgÀÄvÀÛzÉ. £ÁAiÀÄPÀ¤UÉ CUÀvÀåªÁzÀ P˱À®ªÉAzÀgÉ ¸ÀAªÀºÀ£À. CªÀ£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ »A¨Á®PÀjUÉ GvÁìºÀ vÀÄA§ÄªÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. EvÀgÀjUÉ ¦æAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀiÁw£ÀAvÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ £ÁAiÀÄPÀ£À ªÀåQÛvÀéPÉÌÀ ±ÉÆèsÉ vÀgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁvÀÄ §®èªÀ¤UÉ dUÀ¼À«®è JA§AvÉ, GvÀÛªÀÄ ªÁPï ZÁvÀÄAiÀÄð ¨É¼É¹PÉÆAqÀ°è ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß eÁtvÀ£À¢AzÀ zÀÆgÀªÀiÁqÀĪÀ ZÁuÁPÀëvÀ£À PÀgÀUÀvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁvÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÁªÀÄ£ÀågÀ£ÀÄß «±ÉõÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÁßV ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀPÉÌ vÉ£Á° gÁªÀÄPÀȵÀÚ, ©ÃgÀ§¯ï PÀxÉUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ GzÁºÀgÀuÉ.
§Ä¢Þ :- «zÉå-§Ä¢ÞUÀ¼ÉgÀqÀÆ £ÁAiÀÄPÀ£À PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ.  EªÀgÉqÀgÀ ¹¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀ£ÀÄ dUÀvÀÛ£Éà Uɮ觮è. CzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV §¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉƼÀîªÀ  P˱À® £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ §Ä¢ÞªÀAwPɬÄAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ UÀÄt £ÁAiÀÄPÀ UÀ½¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ZÁtPÀå£ÀÄ vÀ£Àß §Ä¢ÞªÀAwPɬÄAzÀ £ÀAzÀ ¸ÁªÀiÁædåªÀ£ÀÄß QvÉÆÛUÉzÀÄ d£ÀªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ ªÀiËAiÀÄð ¸ÁªÀiÁædåªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀÄÝ EwºÁ¸À. PÀpt
±ÀæªÀÄ :- PÉÊ PɸÀgÁzÀgÉ ¨Á¬Ä ªÉƸÀgÀÄ JA§ UÁzÉAiÀÄAvÉ,  AiÀiÁªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀ¯ÁVzÉ CzÀgÀvÀÛ PÀpt ±ÀæªÀÄ ¥ÀqÀ¢zÀÝ°è vÀ®Ä¥ÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå. UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀÄ  ¸ÁévÀAvÀæ ºÉÆÃgÁlzÀ°è ¸ÀvÁåUÀæºÀªÀÅ ºÉZÀÄÑ PÀptªÁzÀzÀÄÝ JAzÀÄ PÉÊ©nÖzÀÝgÉ, EAzÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀªÉà CªÀgÀvÀÛ wgÀÄV £ÉÆÃqÀĪÀAvÀºÀ DzÀ±Àð £ÁAiÀÄPÀgÁUÀÄwÛgÀ°®è. £ÁªÀÅ K£ÀÄ ©vÀÄÛvÉÛêÉAiÉÆà CzÀ£Éß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ JA§AvÉ JµÀÄÖ ±ÀæªÀÄ PÁPÀÄvÀÛªÉAiÉÆà CµÀÄÖ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁt§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÁV £ÁAiÀÄPÀ£ÀÄ C«gÀvÀªÁV ±ÀæªÀÄfëAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁ¢AiÀÄ°è §gÀĪÀ JqÀgÀÄ-vÉÆqÀgÀÄ, PÀ®Äè-ªÀÄļÀÄîUÀ½UÉ CAf »AzÀr EqÀzÀAvÉ ªÀÄÄAzÀr EqÀ¨ÉÃPÀÄ.
zÉúÀ§®(DgÉÆÃUÀå):- health is lost, every thing is loss JA§ ªÀiÁw£ÀAvÉ GvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀå«zÀÝ°è ¸ÀzsÀÈqÀ zÉúÀ-ªÀÄ£À¹ìgÀÄvÀÛzÉ. £ÁAiÀÄPÀgÁUÀĪÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä DgÉÆÃUÀå ºÁUÀÆ zÉúÀzÀ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð CjªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢, CzÀ£ÀÄß ªÀÈ¢Þ ¥Àr¹PÉƼÀÄîwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæªÀÄÄR WÀlÖ CxÀªÁ ¸À¤ßªÉõÀzÀ°è £ÁAiÀÄPÀ£À DgÉÆÃUÀå PÉÊPÉÆlÖgÉ C°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÁQzÀ ±ÀæªÀĪɯÁè ºÉƼÉAiÀÄ°è ºÀÄt¸ÉúÀtÄÚ vÉƼÉzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. C£ÉÃPÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ vÀªÀÄä CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¸À¯ÁUÀzÉà ªÉÄÊ ¥ÀgÀaPÉÆAqÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀ§ºÀÄzÀÄ.
¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ:- EA¢£À §ºÀÄvÉÃPÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ°è JzÀÄÝ PÁtÄwÛgÀĪÀ PÉÆgÀvÉ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ. EAzÀÄ ºÀUÀ°£À°è ¢Ã¥À ºÀaÑ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ¹UÀĪÀÅzÀÄ zÀÄ®ð¨sÀªÁUÀÄwÛzÉ. C£ÉÃPÀgÀÄ ¨sÀæµÁÖZÁgÀ, ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¹®ÄQ vÀªÀÄä ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV AiÀiÁgÀÄ fë¸ÀÄvÁÛgÉÆà CªÀgÀ £ÁAiÀÄPÀvÀé ºÉaÑ£À ¢£À ¨É¼ÀUÀÄvÀÛzÉ. ¯Á¯ï §ºÀzÀÆÝgÀ ±Á¹Ûç CªÀgÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ £ÀªÀÄUÉ®è ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÉ.
dªÁ¨ÁÝj:- £ÁAiÀÄPÀ£ÀÄ vÀ£Àß dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¤¨sÁ¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ. PÉ®¸Áj ºÉaÑ£À MvÀÛqÀUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛªÉ. PÉÆÃ¥À ªÀiÁrPÉƼÀîzÉ, vÁ¼Éä¬ÄAzÀ dªÁ¨ÁÝj ¤¨sÁ¬Ä¹zÀ°è UɮĪÀÅ ºÀwÛgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÁAiÀÄPÀ vÀ£Àß »A¨Á®PÀgÀ ±ÀQÛ CjvÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ vÀPÀÌ£ÁV dªÁ¨ÁÝj ºÀAZÀĪÀ UÀÄt gÀÆrü¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CªÀjªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý vÀ¥ÀÄà ºÁ¢ vÀĽAiÀĨÁgÀzÀÄ. ¥ÀævÀåPÀëªÁV PÀAqÀgÀÆ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀj¹ £ÉÆÃqÀÄ JA§ GQÛAiÀÄAvÉ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ D¯ÉÆÃZÀ£É¬ÄAzÀ, ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ §¼À¹PÉÆAqÀÄ, QæAiÀiÁ²Ã®ªÁV ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀgÉ £ÁAiÀÄPÀvÀé ºÉZÀÄÑ ¢£À ¨Á¼ÀÄvÀÛzÉ.  
£ÁAiÀÄPÀgÁUÀ®Ä F UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆAqÀgÉ ¸ÁPÀÄ. G½zÀªÀÅ vÁ£Éà vÁ£ÁV CAiÀĸÁÌAvÀPÉÌ PÀ©âtzÀ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄwÛPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. CAzÀgÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ¥Á®£É, ¸Àé D¯ÉÆÃZÀ£É, ¹AºÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£À, ªÀÄÄAzÁ¯ÉÆÃZÀ£É, vÀAqÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÉßqɸÀÄ eÁuÉä. . . . . .ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ MAzÀÄ ªÉÄüÉʹ ¸ÀªÀð jÃwAiÀÄ®Æè £ÁAiÀÄPÀgÁV CgÀ¼ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄzÀÄÝ ªÀÄPÀ̯Éà ¤ªÀÄUÉ FUÀ ¸ÀÄ£ËðªÀPÁ±ÀzÀ ºÉ¨ÁâV®Ä vÉgÉ¢zÉ. ¤ÃªÀÅ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ CxÀªÁ »A¨Á®PÀgÁUÀĪÀÅzÀÄ ¤ªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÉ.
                                                    
                                                           

No comments:

Post a Comment