Tuesday, November 22, 2011

ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಲೇಖನ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ (23/11/11)

http://www.vijaykarnatakaepaper.com/svww_zoomart.php?Artname=20111123l_003101004&ileft=520&itop=97&zoomRatio=130&AN=20111123l_003101004PÉ.J.J¸ï PÀ£À¸ÀÄ ªÀiÁrPÉÆ½î £À£À¸ÀÄ
PÀ£ÀßqÀ £Ár£À CvÀåAvÀ ±ÉæõÀ× ¸ÉêÉUÀ¼À°è MAzÁzÀ PÉ.J.J¸ï.(PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÉêÉ) C¢üPÁjUÀ¼ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ £ÀªÀÄä AiÀÄĪÀ ¥ÀqÉ ¸ÀzÁ PÀ£À¸ÀÄ PÁtÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ PÀ£À¸ÀÄ £À£À¸ÁUÀĪÀ ¸ÀĪÀuÁðªÀPÁ±À CªÀgÀ ªÀģɨÁV°UÉ MA¢zÉ. PÀpt ¥Àj±ÀæªÀÄ, ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥ÀƪÀð ¹zÀÞvɬÄAzÀ CzÀ£ÀÄß M°¹PÉƼÀÀÄzÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß PÁvÀgÀ¢AzÀ PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¸Á«gÁgÀÄ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¹» ¸ÀÄ¢Þ ¥ÀæPÀlªÁVzÉ.
PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ MmÁÖgÉ 352 ¸ÀªÀÄƺÀ J ªÀÄvÀÄÛ © UÉæÃqï UÉfmÉqï ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àgïì ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwUÁV Cfð DºÁ餹zÉ.  CªÀÅUÀ¼À°è UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄvïgÁeï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ºÉƸÀzÁV ¸ÀȶֹgÀĪÀ 60 PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ, 57 vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgï ªÀÄvÀÄÛ 20 G¥À «¨sÁUÁ¢üPÁj, ªÁtÂdå vÉjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ 34 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjªÉ.
 EwÛZÉUÉ PÉÃAzÀæ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ eÁjUÉ vÀAzÀ ¥ÀjÃPÁë ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ºÁ¢AiÀÄ°èAiÉÄà £ÀªÀÄä gÁdå DAiÉÆÃUÀªÀÅ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ eÁjUÉ vÀgÀÄwÛzÉ. CzÀgÀAvÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è MAzÁzÀ F PÉ.J.J¸ï. ¥ÀƪÀð¨sÁ« ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀÆvÀ£À jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀ®Ä PÉ.¦.J¸ï.¹. ¸À£ÀßzÀÞªÁVzÉ. F ¸Á°¤AzÀ PÉ.J.J¸ï.¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆgÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ ¥ÀƪÀð¨sÁ« ¥ÀjÃPÉë, JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ ªÀÄÄRå ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀÄ ¸ÀAzÀ±Àð£À 
¥ÀƪÀð¨sÁ« ¥ÀjÃPÉë :-
EzÀÄ ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓAiÀiÁVzÀÄÝ, F ºÀAvÀzÀ°è 200 CAPÀUÀ¼À JgÀqÀÄ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. ¥Àæw ¥ÀwæPÉUÉ JgÀqÀÄ UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¤UÀ¢ü ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. F ¥Àæ±ÉߥÀwæPÉUÀ¼ÀÄ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. F ªÀÄÄAa£ÀAvÉ ¥ÀƪÀð¨sÁ« ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è LaÒPÀ «µÀAiÀÄUÀ½gÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀƪÀð¨sÁ« ¥ÀjÃPÀëAiÀÄÄ §ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× ªÀiÁzÀj ¥Àæ±ÉߥÀwæPÉ M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. E°è MAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ £Á®ÄÌ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¸ÀjAiÀiÁzÀÄzÀ£ÀÄß DAiÉÄ̪ÀiÁr, GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¤UÀ¢üvÀ eÁUÀzÀ°è vÀÄA§¨ÉÃPÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ EAVèµï ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±À«zÉ.
¥ÀƪÀð ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ, ªÉÆzÀ® ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹gÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ 40 ¥Àæ±ÉßUÀ½AzÀ 80 CAPÀUÀ½ªÉ. ¸ÁévÀAvÀæ ºÉÆÃgÁl, ¨sÀÆUÉÆüÀ, ¸ÀA«zsÁ£À, ¨sÁgÀvÀ/PÀ£ÁðlPÀ DyðPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ªÀiÁ£À«PÀ ±Á¸ÀÛçPÉÌ 60 ¥Àæ±ÉßUÀ½AzÀ 120 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß «ÄøÀ°j¸À¯ÁVzÉ. ¢éwÃAiÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä gÁdåzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ 40 ¥Àæ±ÉßUÀ½AzÀ 80 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢üªÀiÁrzÁÝgÉ. «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ 60 CAPÀUÀ¼ÀÄ (30¥Àæ±Éß), ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ£ÉÆøÁªÀÄxÀåðPÉÌ 60 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß (30¥Àæ±Éß) «ÄøÀ¯ÁV¹zÉ. »ÃUÁV MlÄÖ 400 CAPÀUÀ¼À F ¸ÀªÀÄgÀzÀ°è AiÀiÁgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¤®ÄèvÁÛgÉÆÃ, CªÀjUÉ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀåzÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
 ¥ÀƪÀð¨sÁ« ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß E£ÀÆß M¼ÀºÉÆPÀÄÌ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÁzÀgÉ, ªÉÆzÀ® ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è 1) gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÀæZÀ°vÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ. 2) ªÀiÁ£À«PÀ ±Á¸ÀÛçzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸À, PÀ£ÁðlPÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤Ãr ¨sÁgÀvÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ZÀ¼ÀĪÀ½, ¸ÁªÀiÁfPÀ, DyðPÀ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ EwºÁ¸ÀzÀ §UÉÎ «¸ÁÛgÀªÁzÀ w½ªÀ½PÉ. 3) PÀ£ÁðlPÀzÀ §UÉÎ ºÉaÑ£À UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ eÁUÀwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀÆUÉÆüÀ ±Á¸ÀÛç. 4) zÉñÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ, UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ, ¨sÁgÀvÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ, §qÀvÀ£À ¤ªÀÄÆð®£À, d£À¸ÀASÁå±Á¸ÀÛç, ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ F ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ ªÀĺÀvÀé ¥ÀqÉ¢ªÉ.
JgÀqÀ£É ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è 1) gÁdåzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀÄÄR AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ. 2) ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À, ¥Àj¸ÀgÀ, DgÉÆÃUÀå, ¥Àj¸ÀgÀ «eÁÕ£À, eÉÊ«PÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ, ºÀªÁªÀiÁ£ÀzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuÉ PÀÄjvÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå w¼ÀĪÀ½PÉ. «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ°è zÉÊ£ÀA¢£À C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ, CªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ. 3) ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ£ÉÆà ¸ÁªÀÄxÀåð-ªÀÄ£ÉÆñÀQÛ, UÀ滸ÀÄ«PÉ, vÁQðPÀ ¥Àæw¥ÁzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ «±ÉèõÀuÉ, ¤zsÁðgÀ PÉÊUÉƼÀÄî«PÉ, ¸ÀªÀĸÉå ©r¸ÀÄ«PÉ, ªÀÄÆ® UÀtÂvÀzÀ eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À ªÁåSÁå£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉ¢ªÉ. F ªÀÄÄAa£À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è ªÀÄ£ÉÆøÁªÀÄxÀåðPÉÌ ºÉZÀÄÑ ªÀĺÀvÀ髢ݮè. F ¨Áj 60 CAPÀUÀ¼À ¤UÀ¢üAiÀiÁVzÉ. ªÀÄ£ÉÆøÁªÀÄxÀåð JAzÀÄ UÁ§jAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁV®è. ¥ËæqsÀ±Á¯Á ºÀAvÀPÉÌ CzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, G½zÀAvÉ J®èªÀÇ ¥ÀzÀ« ªÀÄlÖQÌgÀÄvÀÛªÉ.
ªÀÄÄRå ¥ÀjÃPÉë :-
¥ÀƪÀð¨sÁ« ¥ÀjPÉëAiÀÄ £ÀAvÀgÀ 1:20gÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄRå ¥ÀjÃPÉëUÉ DAiÉÄ̪ÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä Cfð ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.  ªÀÄÄRå ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀqÁØAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 30 LaÒPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ JgÀqÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀÄrPÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
ªÀÄÄRå ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ JAlÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÄÝ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MmÁÖgÉ 2100 CAPÀUÀ½UÉ GvÀÛgÀ §gÉAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. JAlÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆqÀĪÀÅzÁzÀgÉ 1) PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ (150 CAPÀ), 2) PÀqÁØAiÀÄ EAVèµï (150 CAPÀ), 3) ¸ÁªÀiÁ£Àå CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÀwæPÉ 1 (300 CAPÀ), 4) ¸ÁªÀiÁ£Àå CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÀwæPÉ 2 (300 CAPÀ), 5) LaÒPÀ «µÀAiÀÄ 1, ¥ÀwæPÉ 1 (300 CAPÀ), 6) LaÒPÀ «µÀAiÀÄ 1, ¥ÀwæPÉ 2 (300 CAPÀ), 7) LaÒPÀ «µÀAiÀÄ 2, ¥ÀwæPÉ 1 (300 CAPÀ), 8) LaÒPÀ «µÀAiÀÄ 2, ¥ÀwæPÉ 2 (300 CAPÀ) JAzÀÄ «¨sÁV¸À¯ÁVzÉ.
LaÒPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÁªÀŪÉAzÀgÉ,  PÀȶ, ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥À£É, ¸À¸Àå±Á¸ÀÛç, gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç, ¹«¯ï vÀAvÀæeÁÕ£À, ªÁtÂdå±Á¸ÀÛç, C¥ÀgÁzsÀ±Á¸ÀÛç, CxÀð±Á¸ÀÛç, «zÀÄåvï vÀAvÀæeÁÕ£À, ¨sÀÆUÉÆüÀ, PÁ£ÀÆ£ÀıÁ¸ÀÛç, UÀtÂvÀ, ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸À, AiÀiÁAwæPÀ vÀAvÀæeÁÕ£À, vÀvÀé±Á¸ÀÛç, ¨sÀÆ «eÁÕ£À, ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç, gÁdå±Á¸ÀÛç, ªÀÄ£ÉÆëeÁÕ£À, ¸ÁªÀðd¤PÀ DqÀ½vÀ, ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç, ¸ÀASÁå±Á¸ÀÛç, ¥Áæt±Á¸ÀÛç, UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ, ¤ªÀðºÀuÁ±Á¸ÀÛç, PÀ£ÀßqÀ, GzÀÄð, EAVèµï, »A¢, ªÀiÁ£ÀªÀ±Á¸ÀÛç.
ªÀÄÄRå ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ® PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ (J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ªÀÄlÖPÉÌ) PÀqÁØAiÀĪÁVzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À°è ±Éà 35 CAPÀ vÉUÉzÀ°è ªÀiÁvÀæ, CºÀðgÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄvÁÛgÉ.
ªÀåQÛvÀé ¥ÀjÃPÉë :-
DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ £ÀqɸÀĪÀ ªÀÄÄRå ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ eÉõÀ×vÉ eÉÆvÉUÉ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À C£ÀĸÁgÀ 1:3 ¥ÀæªÀiÁtzÀAvÉ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAzÀ±Àð£À ºÀAvÀPÉÌ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÀÅ 200 CAPÀUÀ½UÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. E°è C¨sÀåyðAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀvÀéUÀÄt, ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À, ¤zsÁðgÀ PÉÊUÉƼÀÄî«PÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À£ÀÄß C¼ÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.
¹zÀÞvÉ :-
¥ÀjÃPÉë ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ NzÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ PÉ.J.J¸ï. £ÀAxÀºÀ ¸ÀàzÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ MUÀÄΪÀÅ¢®è. EzÀgÀ°è ºÉZÀÄÑ vÀÄgÀĹ£À ¸ÀàzsÉð EgÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÉÆÃfvÀªÁV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ C¥ïqÉÃmï DUÀ¨ÉÃPÀÄ. §ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¢£Á®Ä ©r¸À¨ÉÃPÀÄ. »A¢£À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ©r¸ÀĪÀ C¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £ÀÆvÀ£À ¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ£À£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D ¤nÖ£À°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¢£ÀPÉÌ PÀ¤µÀ× 8-10 UÀAmÉUÀ¼À PÁ® CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. F vÀgÀºÀzÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À PÀÄjvÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀ®Ä C£ÉÃPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ J®è PÀqÉAiÀÄ®Æè vÀ¯ÉJwÛªÉ. DzÀgÉ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß CzÀgÀ ¨ÉÆÃzsÀ£É, ªÀåªÀ¸ÉÜ, ±ÀÄ®Ì ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À ¥ÀƪÁð¥ÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV w½zÀÄ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ, ºÀt, MAzÀÄ ¸ÀĪÀtð CªÀPÁ±À PÉÊ eÁgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁUÀzÀAvÉ JZÀÑgÀ ªÀ»¹j. 
¨ÁPïì LlA
¥ÀæªÀÄÄR CA±ÀUÀ¼ÀÄ
«zÁåºÀðvÉ :- AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è FUÁUÀ¯Éà ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀzÀ«AiÀÄ CAwªÀÄ ¸É«Ä¸ÀÖgï£À°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÆ ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.
ªÀAiÉÆëÄw :- 21ªÀµÀð ªÀAiÀĸÁìVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀªÀjUÉ 35, »AzÀĽzÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ 38 ºÁUÀÆ ¥À.¥ÀA/¥À.eÁ AiÀĪÀjUÉ 40 ªÀµÀðUÀ¼À UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄw ¤UÀ¢ü ¥Àr¹zÉ. CAUÀ«PÀ®jUÉ ªÀÄvÀÄÛ «zsÀªÉAiÀÄjUÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼À ¸Àr°PÉ.
«ÄøÀ¯Áw :- ¥À.eÁ, ¥À.¥ÀA, »AzÀĽzÀ ªÀUÀð, CAUÀ«PÀ®jUÉ, PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀjUÉ, UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀªÀjUÉ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «ÄøÀ¯Áw EzÉ. CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
±ÀĮ̠:- ¥À.eÁ, ¥À.¥ÀA, ¥ÀæªÀUÀð-1, CAUÀ«PÀ®jUÉ, ªÀiÁf ¸ÉʤPÀjUÉ gÀÆ.25 ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ gÀÆ.300 ±ÀÄ®Ì PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ. D£ï¯ÉÊ£ï£À°è Cfð ¸À°è¹, ±ÀĮ̪À£ÀÄß ZÀ®£ï ªÀÄÆ®PÀ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï£À°è ªÀiÁvÀæ PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ.
CªÀ¢ü :- ¢£ÁAPÀ 11/11/11 jAzÀ 12/12/11 gÀªÀgÉUÉ D£ï¯ÉÊ£ï£À°è Cfð ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. 2012gÀ ¥sɧæªÀjAiÀÄ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ, UÀÄ®âUÀð, ²ªÀªÉÆUÀÎUÀ¼À°è ¥ÀƪÀð¨sÁ« ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄ°zÉ.
¥ÀæAiÀÄvÀß :- 1993gÀ ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ, ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ µÀgÀwÛ£À°è, ¸ÁªÀiÁ£Àå C¨sÀåyð LzÀÄ ¨Áj ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ.  »AzÀĽzÀªÀgÀÄ K¼ÀÄ ¨Áj, ¥À.eÁ/¥À.¥ÀA C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½UÉ «Äw EgÀĪÀÅ¢®è.  
µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ :- ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀæeÉAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. M§âjVAvÀ ºÉZÀÄÑ fêÀAvÀ ¥Àw/¥Àwß ºÉÆA¢zÀÝ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ DgÉÆÃUÀåªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÉêÁ¤gÀvÀgÁVzÀÝ°è vÀªÀÄä £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¸ÉêÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¤gÁPÉëÃ¥Àt ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢ü ¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.


                                           
  


No comments:

Post a Comment