Sunday, July 1, 2012

ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ತಂತ್ರಗಳು ಲೇಖನ ಈ ದಿನದ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ (2/7/12)
«zÁåyðUÀ¼À AiÀıÀ¹ìUÉ LzÀÄ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ
±ÉÊPÀëtÂPÀ fêÀ£ÀzÀ AiÀıÀ¹ìUÉ, EµÀÖ¥ÀlÖ ªÀÈwÛAiÀÄvÀÛ zÁ¥ÀÄUÁ®Ä ºÁPÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ UɮĪÀ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV¹PÉƼÀî®Ä PÉêÀ® LzÉà ªÉÄnÖ®ÄUÀ½ªÉ. CªÀÅ AiÀiÁªÀŪÀÅ ? ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃVªÉ ? JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä F ¯ÉÃR£À £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
 £ÁªÀÅ ¢£Á®Ä ¤gÀAvÀgÀªÁV vÉÆqÀVPÉƼÀÄîªÀ C¨sÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ w½AiÀÄzÀAvÉ §®UÉÆAqÀÄ ºÀªÁå¸ÀUÀ¼ÁV ªÀiÁ¥ÀðqÀÄvÀÛªÉ. ¥Àæ¹zÀÞ §gÀºÀUÁgÀ ZÁ¯ïìð rPÀ£ïì ºÉüÀĪÀAvÉ £Á£ÀÄ K£ÉãÀÄ ªÀiÁrzÉÝÃ£É CxÀªÁ ªÀiÁr®è CzÀPÉÌ £À£Àß ºÀªÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ, §zÀÞvÉ, MAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MAzÉ «µÀAiÀÄzÀvÀÛ UÀªÀÄ£ÀPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ, vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄî«PÉUÀ¼Éà ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀtªÁVªÉ JA§ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ zÁj¢Ã¥ÀzÀAwªÉ. £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ºÉƸÀ ºÀªÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CxÀªÁ EgÀĪÀ ºÀªÁå¸À¢AzÀ zÀÆgÀ ¸ÁUÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄäUÀ¼À C¨sÁå¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀªÁVzÉ. JgÀqÀjAzÀ £Á®ÄÌ ªÁgÀUÀ¼À°è ºÉƸÀ ºÀªÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß gÀÆrü¹PÉƼÀÀÄzÁVzÉ.
Uɮī£À ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ
«zÁåyðUÀ¼À°è PÉ®ªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀªÁå¸À ¨É¼É¹PÉÆAqÀgÉ, E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄ NzÀÄvÁÛgÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À«ÄÃPÉëUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ vÀdÕgÀÄ F «zsÁ£ÀªÉà ¸Àj-vÀ¥ÀÄà JAzÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ RavÀ¥Àr¹®è. JgÀqÀÆ CªÀgÀªÀjUÉ vÀPÀÌAvÉ GvÀÛªÀĪÁzÀªÀÅ. EªÀÅUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀÅzÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß DUÁUÀ §zÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀgÀªÀ®è.
²¸ÀÄÛ :-
²¸ÀÄÛ Cwà ªÀÄÄRåªÁzÀzÀÄÝ. CzÀÄ §jà ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQUÉ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ºÁUÀÆ ªÀÈwÛ fêÀ£ÀPÀÆÌ CUÀvÀåªÁVzÉ. zÉúÀPÉÌ EAwµÉÖà ¸ÀªÀÄAiÀÄ «±ÁæAw ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÉà jÃw DºÁgÀ vÀdÕgÀÄ GvÀÛªÀĪÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DºÁgÀ ¸Éë¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ DgÉÆÃUÀåªÀÅ ¸ÀzÁ GvÀÛªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ ²¸ÀÄÛ§zÁÞV £ÀqÉzÀ°è ªÀÄÄA¢£À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ®ªÀ®«PɬÄAzÀ ¸ÁUÀÄvÀÛªÉ.
C£ÀªÀ±ÀåPÀªÁV vÀgÀUÀwUÀ½UÉ ZÀPÀÌgï ºÉÆqɪÀ ¥ÀæªÀÈwÛ M¼ÉîAiÀÄzÀ®è. ªÉÊAiÀÄQÛPÀ CxÀªÁ PÀÄlÄA§PÉÌ wÃgÁ CUÀvÀåªÁzÀ°è ªÀiÁvÀæ gÀeÉ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ¥ÁoÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ £ÀAvÀgÀ ²PÀëPÀgÀ §½ ZÀað¸À¨ÉÃPÀÄ. D «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀ°è ²PÀëPÀjUÉ C©üªÀiÁ£À ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÀĽzÀµÀÄÖ PÀ°PÉ PÀÄApvÀªÁV, MvÀÛqÀPÉÌ M¼ÀUÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.
PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß DzÀåvÉ ªÉÄÃgÉUÉ CAzÀgÉ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀÄvÁÛl, ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£É, OvÀtPÀÆlUÀ½UÉ ºÉZÀÄÑ DzÀåvÉ ¤Ãr CªÀPÉÌ ¥ÀÆwð zÁ¸ÀgÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. CªÉ®è »rvÀzÀ°ègÀ°. fêÀ£ÀzÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß D jÃw ²¸ÀÄÛ ¤zsÀðj¸ÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄj EgÀ° :-
«zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä D¸ÀQÛ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£Éßà DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉÆÀAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß gÀƦ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. «zÁåyðUÀ¼À UÀªÀÄ£À UÀÄjAiÀÄvÀÛ EgÀ¢zÀÝ°è C£ÉÃPÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁV ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÄA¢¹ zÁj vÀ¦à¸ÀÄvÀÛªÉ.
¤zsÀðj¹PÉÆAqÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ºÀ½ vÀ¥ÀÄàvÀÛªÉ JAzÀÄ w½zÀ vÀPÀët CAvÀgÀ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ±ÉßUÀ½AzÀ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁPÉ AiÉÆÃd£É PÉÊUÀÆqÀÄwÛ®è ?. CzÀQÌgÀĪÀ PÁgÀt, ¥ÀjºÁgÀ, ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ?. CzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁVzÀ°è AiÀıÀ¸ÀÄì ¸ÀÄ°zÀ ¨Á¼ÉºÀuÁÚUÀÄvÀÛzÉ. £É£À¦£À°èqÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀĺÀvÀézÀ CA±ÀªÉAzÀgÉ, AiÀıÀ¹é ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥Àæw QèµÀÖ ¸À¤ßªÉõÀ¢AzÀ®Æ ºÉƸÀzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ UÀÄj vÀ®Ä¥ÀĪÀªÀgÉUÀÆ CqÉ vÀqÉUÀ½UÀºÉ CAdzÉ vÀªÀÄä ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß PÉÊ ©qÀĪÀÅ¢®è.
MvÀÛqÀ¢AzÀ ªÀÄÄQÛ :-
vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ, AiÉÆÃd£É, ¥ÀjÃPÉë, CzsÀåAiÀÄ£À, ¸ÀAzÀ±Àð£À ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½AzÀ ¸ÀºÀdªÁV MvÀÛqÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀjAzÀ DgÉÆÃUÀå ºÀzÀUÉqÀ§ºÀÄzÀÄ. D MvÀÛqÀ¢AzÀ ºÉÆgÀ§gÀ®Ä AiÉÆÃUÀ, zsÁå£À, Dl, ªÁQAUï, GvÀÛªÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ M¼ÉîAiÀÄ C¨sÁå¸ÀUÀ½UÀÆ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ «ÄøÀ°qÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀéAiÀÄA ²¸ÀÛ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀ°è ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÁUÀÆ zÉúÀ ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀ°è zsÀ£ÁvÀäPÀªÁzÀ ¥ÉæÃgÀuÉ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ.
KPÁUÀævÉ :-
vÀgÀUÀwAiÀÄ°è KPÁUÀævÉ CªÀ±ÀåPÀ. DzÀgÉ gÁwæ ¤zÉÝ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀjAiÀiÁV DºÁgÀ ¸Éë¸À¢gÀÄ«PÉ, MvÀÛqÀUÀ½AzÀ KPÁUÀævÉUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. DUÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è D¸ÀQÛ PÀrªÉÄAiÀiÁV ¨ÉÆÃgï J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. PÉ® ¸Áj vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ£ÀqÉAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀjAzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁzÀ MvÀÛqÀ ¸ÀévÀB ¸ÀȶֹPÉÆAqÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ.
M¼ÉîAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ KPÁUÀævÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ²PÀëPÀgÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è D¸ÀQÛ, GvÀÛªÀĪÁV D°¸ÀÄ«PÉ, PÀ°PÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀ ¥Àj¸ÀgÀ, ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ, ¥Àæw vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÀÆß PËvÀÄPÀ¢AzÀ D¸Á颸ÀÄvÁÛgÉ. C¨sÁå¸ÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ CxÀªÁ zÁj vÀ¦à¸ÀĪÀ UɼÉAiÀÄjAzÀ zÀÆgÀ«zÀÄÝ, CªÀgÀÄ PÀgÉzÁUÀ §gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀµÀÄÖ DvÀ䫱Áé¸À CªÀgÀ°ègÀÄvÀÛzÉ.
PÀ°PÁ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ :-
  • PÀ°PÉ ¤gÀAvÀgÀªÁzÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁVgÀ° :- PÀ°PÉAiÀÄÄ MAzÉà «zsÁ£ÀzÀ°ègÀzÉà ºÀ®ªÀÅ §UÉUÀ¼À°èzÀÝgÉ M½vÀÄ.(G¥À£Áå¸À, AiÉÆÃd£É, ZÀZÉð, ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀ. . . ). PÀ°PÉUÉ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ(vÀgÀUÀw, ªÀÄÄzÀæt, zÀÆgÀzÀ±Àð£À, CAvÀgïeÁ®, C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À ºÀAaPÉ. . . .  ). ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀåQÛUÀ½AzÀ®Æ PÀ°PÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ (²PÀëPÀgÀÄ, »jAiÀÄgÀÄ, ¸ÉßûvÀgÀÄ, »jAiÀÄ «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ. . . .).
  • AiÉÆÃZÀ£Á ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß »VιPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ :- AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß MAzÉà zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ £ÉÆÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ. CzÀ£ÀÄß J®è ªÀÄd®ÄUÀ½AzÀ®Æ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. PÉ®¸Áj £ÁªÀÅ £ÀA©zÀ ¸ÀvÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÀļÁîzÁUÀ ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ CzÀ£ÀÄß M¦àPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.  
  • ¤RgÀvÉAiÀÄvÀÛ ¨É¼ÀPÀÄ ºÀj¹j :- ¥Àæw «µÀAiÀÄzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß vÀ®¸Àà¶ðAiÀiÁV, «ªÀgÀuÁvÀäPÀªÁV ¸ÀAUÀ滸À¨ÉÃPÀÄ. CzÀjAzÀ RavÀvÉ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. J®è gÀAUÀPÀÆÌ CzÀÄ CvÀåUÀvÀåªÁVzÉ. ºÁUÁV J¯Éè¯Éè £ÀªÀÄUÉ ¤RgÀvÉ CUÀvÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ D ¤nÖ£ÀvÀÛ zÀÈqsÀºÉeÉÓUÀ¼À¤ßqÀ¨ÉÃPÀÄ.
  • ¥Àæ±Éß PɼÀÄ«PÉ :- «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±Éß PÉüÀĪÀÅzÀjAzÀ eÁÕ£ÀzÀ ReÁ£ÉUÉ PÉÊ ºÁQzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ w½¢gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆwÛ®è¢gÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ PÉÆArAiÀÄAvÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀĪÁUÀ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À ºÀj¹zÀ°è C¢üPÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À§ºÀÄzÀÄ.
  • ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¥Á®£ÉÉ :- F dUÀwÛ£À°è PÉÆAqÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÉAzÀgÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀiÁvÀæ. CzÀjAzÀ ¥ÀæwPÀëtªÀ£ÀÆß ªÀåAiÀĪÀiÁqÀzÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. «zÁåyðUÀ½UÀAvÀÆ ¸ÀªÀÄAiÀÄ CvÀåAvÀ ±ÉæõÀ×. CzÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁrPÉÆAqÀgÉ CªÀjUÉà £ÀµÀ×. ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ §¼ÀPÉ ªÀÄrPÉƼÀî®Ä ªÉüÁ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ CzÀgÀAvÉ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.
zÀ ¸ÉªÀ£ï ºÁå©mïì D¥sï ºÉÊ° ¸ÀPÀì¸ï¥sÀÄ¯ï ¦Ã¥À¯ï JA§ ±ÉæõÀ× UÀæAxÀ §gÉzÀ ¹ÖÃ¥sÀ£ï PÉÆë ºÉüÀĪÀAvÉ £ÀªÀÄä ºÀªÁå¸ÀUÀ½UÉ vÀPÀÌAvÉ £ÀªÀÄä £ÀqÀvÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. £ÀªÀÄä ¢£À ¤vÀåzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. CzÉà jÃw AiÀıÀ¹é «zÁåyðUÀ¼ÀÄ Uɮī£À ºÀªÁå¸ÀªÀ£Éßà gÀÆrü¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV MAzÀÄ ¤UÀ¢üvÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄÄ Uɮī£À ªÉÄnÖ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀªÀgɯÁè MAzÀÄ PÁAiÀÄðAiÉÆÃd£É gÀƦ¹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÁUÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ J£ÀÄߪÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀëgÀ ¸ÀºÀ ¸ÀvÀåªÁzÀªÀÅ.
¦æAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼Éà F ¸Á°£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ DgÀA¨sÀªÁVzÉÀ. ¤RgÀªÁzÀ UÀÄj ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðAiÉÆÃd£É gÀƦ¹PÉÆAqÀÄ GvÀÛªÀÄ ºÀªÁå¸ÀUÀ½AzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁVzÀ°è UɮĪÀÅ ¤ªÀÄUÉ PÀnÖlÖ §ÄwÛAiÀiÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀĨÉÃqÀ.
                                                    
                                                           

No comments:

Post a Comment