Monday, July 9, 2012

ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಸರಳ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನಗಳು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದಿ-9/7/12
J¼ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀgÀ¼À PÀ°PÉ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ

£Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß NzÀÄwÛzÁÝUÀ £Á®ÄÌ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À eÉÆvÉ Dl CqÀÄwÛzÀݼÀÄ. £À£Àß §½ §AzÀÄ ¥À¥Àà ¸ÀÄ®¨sÀ CAzÀgÉ K£ÀÄ ? JAzÀ¼ÀÄ. £À£ÀUÉ CZÀÑjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. vÀPÀët CªÀ½UÉ K£ÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ AiÉÆÃa¹zÉ. vÀPÀët MAzÀÄ aPÀÌ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀPÀÌPÉÌ JwÛqÀÄ JAzÉ. JwÛ ElÖ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ zÀ¥Àà£ÁzÀ «±ÀéPÉÆñÀªÀ£ÀÄß JwÛqÀÄ JAzÁUÀ §ºÀ¼À ¥ÀæAiÀiÁ¸À¢AzÀ JwÛ ElÖ¼ÀÄ. DUÀ CªÀ½UÉ ¸ÀÄ®¨sÀ JAzÀgÉ K£ÀÄ JAzÀÄ w½¹zÉ. D PÀëtzÀ°è CªÀ½VAvÀ £À£ÀUÉ ºÉZÀÄÑ ¸ÀAvÀ¸ÀªÁVvÀÄÛ. F C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̽UÉ aPÀÌ aPÀÌ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸À®Ä £ÀªÀÄä ²PÀëPÀgÀÄ JµÀÄÖ PÀµÀÖ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀÄ Cj«UÉ §A¢vÀÄ.
ªÀÄUÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀjAzÀ, C£ÀÄPÀgÀuɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀUÀ½AzÀ ºÉaÑ£ÀzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À eÉÆvÉ ¸ÀzÁ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀjUÉ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. »jAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä  C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ ºÀAaPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄä §ºÀÄvÉÃPÀ ¥Á®PÀgÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄUÉ Cj«®èzÉà ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ±Á¯ÉAiÀÄvÀÛ wgÀÄV¸À®Ä ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ºÀAvÀzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ.
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀÄ ¥ÁætÂ, ¥ÀQë, vÀgÀPÁj, ºÀtÄÚ, ¸ÀA§A¢üPÀgÀ §UÉÎ PÀ°AiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ½AzÀ C£ÉÃPÀ ªÀĺÀvÀézÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ, ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£À£À ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. EzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À UÀæ»PÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥ÀPÀ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß »jAiÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸Àȶ֪ÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.
£ÀªÀÄä°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ²PÀët JAzÀgÉ CPÀëgÀ ªÀÄvÀÄÛ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À PÀ°PÉ JAzÀÄ J®ègÀÆ ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¹zÁÝgÉ. ªÀÄUÀÄ DgÀA¨sÀzÀ ªÉÆzÀ® LzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è J®èªÀ£ÀÆß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ UÀÄt ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ«£À UÀæ»PÁ ±ÀQÛAiÀÄÄ AiÀÄĪÀPÀ£À UÀæ»PÁ±ÀQÛVAvÀ 25 ¥ÀlÄÖ ºÉaÑgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ LzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÀÆ eÁUÀÈvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV ªÀÄUÀÄ »jAiÀÄgÀ w½AiÀÄÄ«PÉVAvÀ ºÉZÀÄÑ CjAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. »jAiÀÄjUÉ LzÀÄ ¸Áj ºÉüÀĪÀÅzÀÄ MAzÉÃ, ªÀÄUÀÄ«UÉ MAzÉà ¸Áj ºÉüÀĪÀÅzÉÆAzÉÃ. CzÀPÁÌV vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ K£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ?

MA¢µÀÄÖ ¸ÀgÀ¼À G¥ÁAiÀÄUÀ½ªÉ.
¨Á®åzÀ DgÀA¨sÀzÀ ªÀµÀðzÀ°è ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ºÉZÀÄÑ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉZÉÑZÀÄÑ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÀiÁ»w MzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄUÀÄ«UÉ ¤dªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ avÀæUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀ°è CzÀÄ ºÉZÀÄÑ ¥sÀ® ¥ÀæzÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄUÀÄ«£À eÉÆvÉ ªÁQAUï/ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°ègÀĪÀ ªÀÄgÀ, J¯É, ºÀÆ, QÃl, ¥ÁætÂ, ¥ÀQë EvÁå¢UÀ¼À ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. PÉ® ªÀÄPÀ̽UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è ºÉZÀÄÑ GvÁìºÀ «gÀÄvÀÛzÉ. C£ÉÃPÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà vÀqÉUÀlÄÖvÁÛgÉ. DzÀgÉ CzÀgÀ §zÀ®Ä vÀªÀÄä ªÉÄðéZÁgÀuÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÉ®¸À ªÀÄqÀ®Ä ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉ® ¸Áj ªÀiÁqÀ®Ä DUÀ¢zÁÝUÀ, ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ªÀÄqÀĪÁUÀ «¥sÀ®vÉ C£ÀĨsÀ«¹zÀ°è CªÀ£À AiÀÄvÀßPÉÌ ¥Àæ±ÀA¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄUÀÄ«£À eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÀqÀĪÀÅzÀÄ «©ü£ÀߪÁzÀ P˱À®ªÉà ¸Àj. D P˱À®¢AzÀ ªÀiÁvÀ£ÀrzÁUÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÉƸÀ ±À§ÞUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ, §¼ÀPÉ ¸ÀàµÀÖªÁV ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¨ÁµÀuÉ ªÀÄqÀĪÁUÀ ¸ÀgÀ¼À-¸ÀÄ®¨sÀªÁzÀ ±À§ÞUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. CzÀjAzÀ ±À§Þ¨sÀAqÁgÀ ªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. avÀæzÀ «±ÉèõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄUÀÄ«UÉ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÉÊdvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®à£ÉUÀ¼À ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ¸ÀAªÀºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁrzÀ°è CªÀjUÉ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À ¥Àj¸ÀgÀ ºÁUÀÆ dUÀwÛ£À §UÉÎ eÁÕ£À zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼É¸ÀĪÀ VqÀ EAzÀÄ ºÉÃVzÉ. MAzÀÄ wAUÀ¼À°è DUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁªÀŪÀÅ JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£À¹ªÀAvÉ ªÀiÁr £ÉÊd C£ÀĨsÀªÀ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀæªÁ¸À, ºÉÆgÀ¸ÀAZÁgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è£À ¨ÉlÖ, £À¢, PÁqÀÄ EvÀgÉ CA±ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄlÖQ̽zÀÄ, CªÀgÀ PÀÄvÉÆúÀ® vÀtÂAiÀÄĪÀAvÉ «ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄPÀ̼À ªÉÄzÀļÀÄ ¸ÀàAf£ÀAvÉ PÉÆlÖAvɯÁè »jPÉƼÀÄîvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ £É£À¦£À°ègÀ°.

¨ÉÃUÀ£Éà NzÀ®Ä CªÀPÁ±À ¤Ãr
¸ÀtÚ ªÀAiÀĹì£À¯Éèà NzÀĪÀ C¨sÁå¸À ¨É¼É¸À¨ÉÃPÀÄ. NzÀÄ CªÀgÀ PÀ®à£Á ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀÄvÀÛzÉ. vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ zÀÆgÀzÀ±Àð£À ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄ C£ÁªÀ±ÀåPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀåAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §zÀ®Ä N¢£ÀvÀÛ CzÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀ°è ªÀĺÀvÀÛgÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è C£ÀĪÀiÁ£À«®è.
MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ avÀæ ¸À»vÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä PÉÆrj. avÀæ-PÀxÉUÀ¼À CªÀÄgÀavÀæPÉÆñÀUÀ¼ÀAvÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆr¹j. CªÀjUÉ avÀæUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À°è ºÉƸÀ D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÉgÀ½¸À¨ÉÃPÀÄ. avÀæUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ, CzÀgÀ §UÉÎ ºÉüÀÄ, F PÀxÉ ºÉüÀÄ JAzÀÄ CzÀÄ zÀÄA¨Á®Ä©Ã¼ÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. »jAiÀÄjUÉ EzÀÄ PÉ® ¸Áj QjQj DzÀgÀÆ ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À¯ÁèUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ ¥ÀæªÀÄÄRWÀlÖªÀzÀÄ JA§ÄzÀÄ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀA±À. ªÀÄPÀ̽UÉ F PÀxÉ NzÀÄ- D PÀxÉ §gÉ JAzÀÄ MvÀÛqÀ ºÁPÀ¯ÉèÉÃr. ªÀÄUÀÄ ¨É¼ÉzÀAvÉ ±Á¯É ªÉÄlÖ®Ä vÀĽzÁUÀ NzÀÄ-§gÀºÀ PÀ°vÉà PÀ°AiÀÄÄvÉÛ. ªÀÄUÀÄ«UÉ D ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è£À §tÚ, avÀæ, ºÁqÀÄ, PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ C£ÀĨsÀ«¸À®Ä CªÀPÁ±À PÉÆrj. ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀÄqÀĪÁUÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ eÁUÀÈw ªÀ»¹. ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁåPÀgÀtzÀ°è ¸ÀàµÀÖvÉ EgÀ°. NzÀĪÀ ºÀªÁå¸ÀªÀÅ ªÀÄUÀÄ«£À ±À§Þ¨sÀAqÁgÀªÀ£ÀÄß ¢éUÀÄtUÉƽ¸ÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ.
±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. PÀpt ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀð w½AiÀÄÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ PÉ®ªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ (K£ÀÄ, ºÉÃUÉ, J°è, JµÀÄÖ, AiÀiÁPÉ ) UÉÆAzÀ® ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉZÉÑZÀÄÑ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß N¢zÀAvÉ D UÉÆAzÀ®ªÀÅ vÁ£Éà vÁ£ÁV zÀÆgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ±Á¯ÉAiÉƼÀUÀqÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼À ¸Àé PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß §® ¥Àr¸À®Ä AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ EwÛÃZÉUÉ §ºÀÄvÉÃPÀgÀÄ CªÀ£ÀÄß CAvÀgÀ eÁ® §¼À¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÉà DzÀgÀÆ ¸ÀA¥ÀÆtð CzÀPÉÌ zÁ¸ÀgÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. ºÁUÁzÀ°è NzÀĪÀ ºÀªÁå¸ÀªÉà PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄUÀÄ«£À NzÀÄ«PÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉUÉ AiÉÆÃd£É £ÉgÀªÁUÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄUÀÄ«£À eÉÆvÉ »jAiÀÄgÀÄ ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¼ÉAiÀÄÄvÁÛ, ¸ÀgÀ¼ÀªÁV PÀåUÉlÄPÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÉ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ ¸Àé vÀAiÀiÁjPÉUÉ ¨ÉA§® ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀgÀ §zÀ®Ä ¹zÀÞªÁzÀÄzÀ£ÀÄß Gt §r¹zÀgÉ ªÀÄUÀÄ CqÀØzÁjAiÀįÉèà ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÀjAzÀ ªÀÄÄAzÉ CvÀåAvÀ UÀA©üÃgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.
F MAzÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À §zÀÄQ£À°è ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£Éà ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÉÑZÀÄÑ §¼À¹zÀ°è, ªÀÄUÀÄ«£À UÀæºÀt ±ÀQÛ ªÉÃUÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß ¨sÀ«µÀåzÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀ®Ä £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ zÉÆqÀتÀgÁzÀAvɯÁè ¸ÁévÀAvÀæ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄUÀÄ«UÉ ¸ÉßûvÀ, ²PÀëPÀ, ¥ÉÆõÀPÀgÁV J®è ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ.
                                                                                                             
(¨ÁPïì LlA)

vÁ¬Ä-ªÀÄUÀÄ, E¥ÀàvÀÄÛ ¤«ÄµÀ:-
       d¥Á£ï zÉñÀzÀ°è ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥Àæw ªÀÄUÀĪÀÇ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß E®èªÉà ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ ¥Àæw ¢£À 20 ¤«ÄµÀ vÁ¬Ä JzÀÄgÀÄ K£À£ÁßzÀgÀÆ NzÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. PÀxÉ ¥ÀĸÀÛPÀ, ¥ÀwæPÉ. . . . vÁ¬Ä ªÀÄUÀÄ N¢zÀÝ£ÀÄß D°¹, vÀ¦àzÀÝ°è ªÀiÁvÀæ wzÀÄÝvÁÛ¼É. PÉ® ¸Áj D N¢UÉ ¥ÀÆgÀPÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÆß ºÉüÀÄvÁÛ¼É.  EzÀÄ E§âgÀ eÁÕ£À «¸ÁÛgÀPÉÌ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄUÀÄ«£À N¢£À ªÀÄlÖ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ CjªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ªÀģɪÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÀA©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ.
                                                           
                                                       
                                                           ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀAiÀÄå ¸ÉƦàªÀÄoÀ                                 
                                                                       

No comments:

Post a Comment