Thursday, May 10, 2012

ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಲೇಖನ ಸುಧಾದಲ್ಲಿ (10/5/12) ಓದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರಿ


PÀĹAiÀÄÄwÛzÉ ²PÀëPÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À Cr¥ÁAiÀÄ

²PÀët gÀAUÀzÀ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PàëtªÉà CrUÀ®Äè. CzÀgÀ §UÉÎAiÉÄà aAvÀ£À-ªÀÄAxÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. CªÀÅUÀ½AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀ ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀjUÀt¹, ¸ÀàA¢¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé £É¯ÉAiÀÄrAiÀÄ°è DzÀå PÀvÀðªÀå. DzÀgÉ F ¸ÀàAzÀ£É ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ°è ªÀåPÀÛªÁUÀ¢gÀĪÀÅzÉà EAzÀÄ C£ÉÃPÀ UÉÆAzÀ®, ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ £ÁA¢AiÀiÁVzÉ.
zÉñÀzÀ ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è ªÀĺÀvÀÛgÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ C¯ÉAiÀÄ£Éß©â¹zÀÄÝ 1986gÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉƸÀ ²PÀët ¤Ãw. F ¤Ãw C£ÀéAiÀÄ gÁdåUÀ¼À°è ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀ®Ä J¸ï.J.©.E (gÁdå ²PÀët ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½) gÀa¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ F ¸À®ºÉ EzÀĪÀgÉUÀÆ PÁAiÀÄðUÀvÀªÁV®è. E£ÀÄß £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°ègÀĪÀ KPÉÊPÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ r.J¸ï.E.Dgï.n C¢üPÀ ¨sÁgÀ ºÉÆÃgÀ¯ÁgÀzÉà £À®ÄUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ CªÀ¸ÀgÀzÀ ¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ, AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ, CªÉÊeÁÕ¤PÀ ¤ÃwUÀ½AzÀ ²PÀët gÀAUÀ PÀÄAlÄvÀÛ°zÉ. EzÀPÉÌ GvÀÛªÀÄ GzÁºÀgÀuÉ JAzÀgÉ ²PÀëPÀgÀ ¸ÉêÁ ¥ÀƪÀð vÀgÀ¨ÉÃw PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÉÜ. F CªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ £ÀªÀÄä ²PÀët gÀAUÀzÀ PÀgÁ¼À ªÀÄÄR ¥ÀjZÀAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.
²PÀëPÀ ºÀÄzÉÝUÉ DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁgÀÄ ºÉZÀÄÑ D¸ÀQÛ ªÀ»¸ÀÄwۢݮè. PÀrªÉÄ ¸ÀA§¼ÀªÀÇ CzÀPÉÌ PÁgÀtªÁVvÀÄÛ. ºÁUÁV vÀgÀ¨ÉÃw E®èzÀªÀgÀÆ ²PÀëPÀgÁV ¸ÉêɸÀ°è¸À§ºÀÄzÁVvÀÄÛ. ²PÀëtzÀ eÁUÀÈw ºÉZÁÑzÀAvÉ ²PÀëPÀjUÁV vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ zsÁgÀªÁqÀzÀ°è  ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ²PÀëPÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ 1857gÀ°è vÉgɬÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ²PÀëPÀgÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑzÀAvÉ, ²PÀëPÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ DPÁAQëUÀ¼ÀÆ ºÉZÁÑzÀgÀÄ. CzÀPÁÌV gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀ 80gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ²PÀëPÀgÀ £ÉêÀÄPÀPÉÌ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß CºÀðvÉAiÀÄ ªÀiÁAiÀiÁ DAiÀÄvÀ EzÉäzÀÄ ªÀiÁAiÀiÁ ZËPÀ PÉý¢é, ªÀiÁAiÀiÁ DAiÀÄvÀ CAvÀ ºÉüÀPÀ CwÛAiÀįÁè CAvÀ AiÉÆÃZÀ£É ±ÀÄgÀĪÁUÉÊvÀ¯Áè, vÀr EzÀÄ MAzÀÄ jÃw ªÀiÁAiÀiÁ£É.  PɼÀV£À avÀæzÀ°è §jà DAiÀÄvÀUÀ¼ÀÄ CzÀªÀÅ. ¸ÀÄ®¨sÀzÀ DqÀ K£ÀÄ CAzÀgÉ CzÀgÀ°è JµÀÄÖ DAiÀÄvÀUÀ¼ÀÄ CzÀªÀÅ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤£Àß UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ºÉý¤. CzÀPÉÌ §ºÀ¼À vÁ¼Éä¬ÄAzÀ eÉÆvÉUÉ ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ MAzÉÆAzÁV Jt¸ÉÆPÉ ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄ. DUÀ ¤£ÀUÉ ¸Àj GvÀÛgÀ ¹UÀÄvÉÛ, ¨É¸ïÖ D¥sï ®Pï. .. .
gÁdåzÀ ««zsÉqÉAiÀÄ°è CvÀåAvÀ ²¸ÀÄÛ§zÁÞzÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ vÀ¯É JwÛzÀªÀÅ. 2003-04gÀ CªÀ¢üªÀgÉUÀÆ gÁdåzÀ°è MlÄÖ 134 (20 qÉÊAiÀÄmï, 17 ¸ÀgÀPÁj, 40 C£ÀÄzÁ¤vÀ ªÀÄvÀÄÛ 57 C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ) ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ½zÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ½AzÀ ¥ÀæwªÀµÀð 7600 d£À vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀÄ ºÉÆgÀ§gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EwÛÃa£À PÉ® ªÀµÀðUÀ¼À°è ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ²PÀët PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß DzÀåvÁ ªÀ®AiÀĪÀ£ÁßV ¥ÀjUÀt¹vÀÄ. ºÁUÁV ²PÀëPÀgÀ £ÉêÀÄPÀPÉÌ ºÀ¹gÀÄ ¤±Á£É vÉÆÃjzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. CzÀjAzÀ ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÉ J°è®èzÀ ¨ÉÃrPÉ §A¢vÀÄ.
DyðPÀªÁV ¸À§®gÁzÀªÀgÀÄ, gÁdQÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëtzÀ §UÉÎ UÀAzsÀ-UÁ½ UÉÆwÛ®èzÀªÀgÀÆ PÉÃAzÀæzÀ J£ï.¹.n.E.AiÀÄ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ¹PÀ̹PÀÌ°è vÉgÉzÀgÀÄ. EzÀPÉÌ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄÆ E®è¢®è. CAzÀgÉ ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ-²PÀëPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ- ²PÀëPÀgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ CdUÀeÁAvÀgÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄPÀ̼À d£À£À ¥ÀæªÀiÁt, ±Á¯ÉUÉ §gÀĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CzÀPÉÌ vÀPÀÌ£ÁV ²PÀëPÀgɵÀÄÖ CUÀvÀå JA§ÄzÀ£ÀÄß vÁ¼ÉºÁPÀĪÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ ¸ÀA¥ÀÆtð «¥sÀ®ªÁ¬ÄvÀÄ.
¸ÀjAiÀiÁzÀ ¤Ãw- ¤AiÀĪÀÄ gÀƦ¸ÀzÉà vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæUÀ½UÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁrvÀÄ. 2003-04gÀ°è ºÉƸÀzÁV PÁ¯ÉÃf£À ¸ÁÛ¥À£ÉUÉ 898 CfðUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀÅ. CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÀPÁgÀ 675 SÁ¸ÀV PÁ¯ÉÃd£ÀÄß 2004-05jAzÀ¯Éà vÉgÉAiÀÄ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrvÀÄ. 2007gÀµÉÆÖwÛUÉ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀASÉå 888gÀµÀÖPÉÌ KjzÀÄÝ «avÀæªÉà ¸Àj. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV 2010gÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ MAzÀÄ ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À¯ÁgÀA©ü¹zÀªÀÅ. CªÀÅUÀ½AzÀ ªÀµÀðPÉÌ 60¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ d£À vÀgÀ¨ÉÃw ºÉÆA¢ ²PÀëPÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ DPÁAQëUÀ¼À ¥ÀnÖUÉ ¸ÉÃgÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. EzÀÄ »ÃUÉ PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀqÉzÀÄ §gÀÄwÛzÉ. EzÀPÉÌ ªÀåwjPÀÛªÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ°è ²PÀëPÀgÀ £ÉêÀÄPÁw E½ªÀÄÄR PÀArvÀÄ.
PÉÃAzÀæzÀ J£ï.¹.n.E. §AzÀ ªÉÄÃ¯É ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÉÄð£À gÁdåzÀ C¢üPÁgÀ ªÉÆlPÁ¬ÄvÀÄ. C°èAzÀ J®è vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À G¸ÀÄÛªÁj ªÀ»¸À¨ÉÃPÁVzÀÝ J£ï.¹.n.E. ¸ÀªÀÄxÀðªÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ°è JqÀªÀÅvÀÛ¯Éà ¸ÁVzÉ. CzÀgÀ ¥sÀ®ªÁV ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ C¨sÀåyðUÀ½AzÀ DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ºÀt ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀĪÀ zÀAzsÉV½zÀªÀÅ. ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ qÉÆ£ÉõÀ£ï PÉÆqÀĪÀªÀjUÉ gÀvÀßUÀA§½ ºÁ¹zÀªÀÅ. CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ gÁdåzÀªÀjUÉ EzÀÄ ºÉaÑ£À C£ÀÄPÀÆ®ªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ºÉZÁÑV ¸Ànð¦üPÉÃmï ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä F ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀgÀÄ. ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÀtPÉÌ ©PÀjAiÀiÁzÀªÀÅ.
vÀgÀ¨ÉÃwUÉ ºÁdgÁUÀzÉÃ, ¥ÁoÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV PÉÊUÉƼÀîzÉ, £ÉÃgÀªÁV ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀgÀÆ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ PÉÊ ¸ÉÃgÀĪÀAvÁVzÀÝgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À°è J®ègÀÆ £ÉÆÃrzÉÝêÉ. E£ÀÆß «±ÉõÀªÉAzÀgÉ ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è ªÀĺÀvÀézÀ CA±ÀªÁzÀ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ CªÀPÁ±À«®èzÀ PÀqÉUÀÆ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ vÀ¯É JwÛªÉ. EAVèÃµï ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ½®èzÀ PÀqÉUÉ EAVèõï r.Er. PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ §ºÀÄzÉÆqÀØ zÀÄgÀAvÀ. C°èAzÀ ºÉÆgÀ§AzÀ ¨sÁ« ²PÀëPÀgÀÄ ºÉÃVgÀÄvÁÛgÉ?. 2003QÌAvÀ »AzÉ CvÀåAvÀ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ°èzÀÝ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw ªÀåªÀ¸ÉÜ PÉ®ªÉà ªÀµÀðUÀ¼À°è C¥ÀºÁ¸ÀåPÉÌ UÀÄjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. F PÁ¯ÉÉÃdÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É¬ÄAzÀ ¤gÀÄzÉÆåÃUÀzÀ ¸ÀªÀĸÉå ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ©UÀqÁ¬Ä¹vÀÄ.
ªÀµÀðPÉÌ 60 ¸Á«gÀzÀAvÉ ºÉÆgÀ§AzÀ ²PÀëPÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ CºÀðvÉ ¥ÀqÉzÀªÀgÀ ¸ÀASÉå ®PÀëUÀlÖ¯É EzÉ. CªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄzsÀåªÀĪÀUÀðzÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÁVzÀÄÝ, EAzÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ¼ÀÄ. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ, 2007gÀ°è 15700 (ªÀiÁZïð£À°è 7500 ªÀÄvÀÄÛ CPÉÆÖçgï£À°è 8200), 2009gÀ°è 4965. CAzÀgÉ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è CAzÁdÄ 20665 ªÀiÁvÀæ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw £ÀqÉ¢zÉ. G½zÀªÀgÀ ©ü«µÀå zÉêÀjUÉ UÉÆvÀÄÛ. FUÀ vÀgÀ¨ÉÃw ºÉÆA¢zÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉëĸÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÉ ªÀÄÄA¢£À 10ªÀµÀðPÉÌ DUÀĪÀµÀÄÖ C¨sÀåyðUÀ½zÁÝgÉ JAzÁUÀ C£ÀUÀvÀåªÁVgÀĪÀ r.Er. PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À zÀĵÀàÀjuÁªÀÄ H»¸À§ºÀÄzÀÄ.
EzÀÄ EAzÀÄ £ÉÃgÀªÁV vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀgÁ¼À bÁAiÉÄ ªÀÄÆr¹zÉ. FUÁV vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è C¨sÀåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå MAzÉà ¸ÁjUÉ PÀĹAiÀįÁgÀA©ü¹zÉ. PÉ®ªÀÅ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è 100 ¹ÃlÄUÀ½zÀÝgÀÆ, ¸ÉÃjzÀªÀgÀ ¸ÀASÉå 35 zÁn®è. £ÀªÀÄä°è ¸ÉÃj ¸ÀgÀPÁj ±ÀĮ̪ÀiÁvÀæ PÀnÖzÀgÉ ¸ÁPÀÄ ¹ÃlÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¨ÉƨÉâ ºÁQzÀgÀÆ CvÀÛ PÀqÉ AiÀiÁgÀÆ ºÁAiÀÄÄwÛ®è. JµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£Éà KgÀĪÀÄÄR PÀArvÉÆÛà CµÉÖà ªÉÃUÀªÁV E½ªÀÄÄR PÁtĪÀAvÁVzÉ. ºÁUÁV E£ÉÆßAzÉgÉqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è £ÀÆgÁgÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀÄѪÀÅzÀgÀ°è C£ÀĪÀiÁ£ÀªÉà E®è. EzÀPÉÌ®è ºÀt ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqªÀ KPÉÊPÀ CeÉAqÁ ºÉÆA¢zÀ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ UÉÆvÀÄÛ UÀÄj E®èzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÉÉà PÁgÀt. DzÀgÉ £ÉÆêÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ ®PÁëAvÀgÀ ²PÀëPÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ DPÁAQëUÀ¼ÀÄ.
¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¥Àæw¶×vÀ SÁ¸ÀV ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæzÀ C¢üÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹zÁUÀ CªÀgÀÄ “£ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛ®è. ¥Àæw¥sÀ¯ÁPÉë E®èzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀÆ CzÀPÉÌ PÉÊ ºÁPÀ¯ÁgÀgÀÄ. ªÀÄPÀ̼À ¸ÀASÉå PÀĹAiÀÄÄvÁÛ, ±Á¯ÉUÀ¼À£Éß ªÀÄÄZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ £ÉêÀÄPÁw zÀÆgÀzÀ ªÀiÁvÁUÀÄwÛzÉ. £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À°è 50 ¹ÃlÄUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«zÀÝgÀÆ, »A¢£À ªÀµÀð ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ PÉêÀ® 9 d£À ªÀiÁvÀæ. F ªÀµÀð 5 d£À ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¤gÁPÀj¹zÉÝêÉ. ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀð¢AzÀ £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃd£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄÑwÛzÉÝêÉ. £ÀªÀÄäUÀ¼À eÉÆvÉ gÁdåzÀ°è CzsÀðQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÁV®Ä ºÁPÀÄvÀ۪ɔ JAzÀÄ «±ÁzÀ¢AzÀ ªÁ¸ÀÛªÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉ¢qÀÄvÁÛgÉ.
EzÀjAzÀ ¥ÁoÀ PÀ°vÀÄ, SÁ¸ÀV PÁ¯ÉÃf£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼ÀÄ AiÀÄĪÀPÀgÀ ¨sÀ«µÀåzÀ eÉÆvÉ ZɯÁèlªÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¸À¨ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ £ËPÀjAiÀÄ ¸ÁzsÁå¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁV ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ°èAiÉÄà ²PÀëPÀgÀÄ ºÉZÀÄѪÀj EgÀĪÁUÀ ºÉƸÀ £ÉêÀÄPÁw §UÉÎ UÀA©üÃgÀ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. J£ï.¹.n.E. vÀ£Àß PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï ¥Àj²Ã®£ÉUÉƼÀ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀ ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ¸ÀA¸ÉÜ vÉgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. CzÀgÀ CrAiÀÄ°è qÉÊAiÀÄmïUÀ¼ÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀA¥ÀÆtð ºÉÆuÉ ºÉÆÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀlÄÖ ¤mÁÖV vÀgÀ¨ÉÃw dgÀÄUÀĪÀAvÉ ªÉÄðéZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀgÀPÁgÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV aAw¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀAvÁzÀ°è ªÀiÁvÀæ D±Á ¨sÁªÀ£É vÁ¼À§ºÀÄzÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw ªÀåªÀ¸ÉÜ CAzsÀPÁgÀzÀ°è ªÀÄļÀÄVºÉÆÃUÀĪÀÅzÀgÀ°è C£ÀĪÀiÁ£ÀªÉà E®è.  
       
                                                      No comments:

Post a Comment