Saturday, May 19, 2012

ರಂಗೋಲಿ ಧ್ಯಾನ......... prajavani 19/5/2012

gÀAUÉÆðAiÀÄ ¸À«
CAzÀÄ ²ªÀgÁwæ. J®ègÀÆ ²ªÀ¥ÀÆeÉ, G¥ÀªÁ¸À EvÁå¢UÀ¼À°è vÉÆqÀVzÀÝgÉ ²æêÀÄw ¸À«vÁ gÀªÉÄñÀgÀ ¥ÀÆeÉAiÉÄà ©ü£ÀߪÁVvÀÄÛ. 20 Cr GzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ 15 Cr CUÀ®zÀ ¥ÀæPÀÈw £ÀqÀÄ«£À°è ²ªÀ£À avÀæ ©r¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è vÀ°èãÀgÁVzÀÝgÀÄ. E¢µÉÖà DVzÀÝgÉ «±ÉõÀ«¢Ý®è. CªÀgÀÄ CµÀÄÖ zÉÆqÀØ avÀæªÀ£ÀÄß awæ¹zÀÄÝ gÀAUÉÆðAiÀÄ°è. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 vÁ¸ÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV 50 PÉ.fVAvÀ ºÉaÑ£À gÀAUÉÆð ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß D avÀæPÁÌV §¼À¹zÀÝgÀÄ. CzÀÄ ªÀiÁªÀÄÆ° gÀAUÉÆðAiÀiÁVzÀÝgÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÁV¢Ý®è. ¥Áè¹ÖPï ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©r¹, gÀAUÉÆðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀ£ÀÄß ¤°è¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¤Ãj£À CrAiÀÄ°è gÀAUÉÆð ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ªÀÄ£À¸É¼ÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀªÀgÀ°è ºÉÆUÀ¼ÀzÀªÀgÉ E®è. F «©ü£Àß ¥Àæw¨sÉ ¸À«vÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀgÉÃ. . . .
§¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ ºÀUÀj¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½îAiÀÄ°è JuÉÚ PÁSÁð£É ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ¨É®èAPÉÆAqÀ gÀªÉÄñÀ CªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ¸À«vÁ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä CfÓAiÀÄ D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ gÀAUÉÆðAiÀÄvÀÛ ºÉÆgÀ½zÀgÀÄ. ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ J®è PÉ®¸À PÀ°AiÀĨÉÃPÉA§ CfÓ C©ü¯ÁµÉ ºÁUÀÆ DPÉAiÉÄ EªÀgÀ ªÉÆzÀ® UÀÄgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀÄä£À ¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ aPÀÌ aPÀÌ gÀAUÉÆðUÀ¼À£ÀÄß ¢£Á®Ä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ºÁPÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. D¸ÀQÛ ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ ºÉZÁѬÄvÀÄ. ºÁUÁV ºÉƸÀ ºÉƸÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ZÀÄQÌ ªÀÄvÀÄÛ UÀAlÄ gÀAUÉÆðAiÀÄ°è ºÁPÀÄvÀÛ ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀægÁzÀgÀÄ. D ¨Á®åzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼Éà ¸À«vÁgÀ°è EAzÀÄ ºÉªÀÄägÀªÁV ¨É¼ÉzÀÄ ¤AwzÉ.
UÀÄ®âUÀðzÀ°è ¥ÀzÀ« C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ gÀAUÉÆð PÀÄjvÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è ¥ÀÆ£Á gÀAUÉÆð, ¥sÀ®PÀ gÀAUÉÆð ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ºÉZÀÄÑ w½zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. UɼÀwAiÀÄgÀ eÉÆvÉ ZÀað¸ÀÄvÁÛ §tÚUÀ¼À ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß CjvÀgÀÄ. CzÀgÀ ¥sÀ®ªÉA§AvÉ UÀÄ®âUÁðzÀ £ÀUÀgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ gÀAUÉÆð ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è, zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ gÀAUÉÆðUÉ ©lÄÖ ¸À«vÁgÀ aPÀÌ-ZÉÆPÀÌ gÀAUÉÆðUÉ ¥Àæ±À¹Û §A¢vÀÄ. C°èAzÀ CªÀgÀÄ »AwgÀÄV £ÉÆÃqÀĪÀ ¥ÀæªÉÄÃAiÀĪÉà §gÀ°®è. C£ÉÃPÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ ¥Àæw¨sÉUÉ CgÀ¹§AzÀªÀÅ.
ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ ¥Àw gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ gÁeÉñÀéjAiÀĪÀgÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ¢AzÀ ¸À«vÁgÀ°è£À ¥Àæw¨sÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ CgÀ¼À¯ÁgÀA©ü¹vÀÄ. J®ègÀAvÉ EªÀgÀÆ aPÀÌ aPÀÌ gÀAUÉÆðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ©r¹ ¸ÉÊ J¤¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀwAiÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À¢AzÀ «©ü£Àß ºÁ¢ vÀĽzÀgÀÄ. gÀªÉÄñÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è, CAvÀgïeÁ® ªÀÄÄAvÁzÉqÉAiÀÄ°è UÀªÀĤ¹zÀ ºÉƸÀ ºÉƸÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À«vÁjUÉ w½¸À¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. CzÀgÀAvÉ D¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr D ¤nÖ£À°è PÁgÀågÀÆ¥ÀPÉÌ E½ªÀÅzÀ£ÀÄß ¸À«vÁ PÀgÀUÀvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. EwÛÃZÉUÀAvÀÆ C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀzÉ, gÁwæ AiÉÆÃa¹ ¨É½UÉÎ CzÀ£ÀÄß gÀAUÉÆð ªÀÄÄSÁAvÀgÀ awæ¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ¥À¼ÀVzÁÝgÉ.
¸À«vÁgÀÄ ¥ÀÆ£Á gÀAUÉÆð, ¥ÉÆøÀÖgï CxÀªÁ ¥sÀ®PÀ gÀAUÉÆð, PÁgï¥Émï gÀAUÉÆð, zsÁ£Àå gÀAUÉÆð »ÃUÉ ºÀvÁÛgÀÄ «zsÀUÀ¼À°è vÀªÀÄä PÉÊ ZÀ¼ÀPÀ vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀÆ£Á gÀAUÉÆðAiÀÄ£ÀÄß LzÀÄ ¨ÉgÀ½£À gÀAUÉÆð J£ÀÄßvÁÛgÉ. EzÀgÀ°è ªÉÆzÀ°UÉ avÀæzÀ Omï ¯ÉÊ£ï ºÁPÀÄvÁÛgÉ. CzÀPÉÌ £ÉÃgÀªÁV §tÚªÀ£ÀÄß ºÁPÀÄvÁÛgÉ. PÉÆ£ÉUÉ PÉÆãï£ÀÄß UÉgÉ ºÁUÀÆ r¸ÉÊ£ïUÉ §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ E°è ZÀÄPÉÌAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÉà E®è. EzÀgÀ°è §tÚ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀÄÝ. EzÀ£ÀÄß ºÁPÀ®Ä zÀ¥Àà£ÁzÀ gÀAUÉÆð ¥ÀÄr ºÁUÀÆ gÀAUÉÆð §tÚUÀ¼À «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß ¸À«vÁ §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ.
¥ÉÆøÀÖgï r¸ÉÊ£ï£À°è ¤Ãj£À PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ¯É gÀAUÉÆð CgÀ¼ÀÄvÀÛzÉÉ. E°èAiÀÄÆ avÀæzÀ ºÉÆgÀUÉgÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ CzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV avÀæ ºÁUÀÆ ¸ÀÆgÀå£À ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §tÚ vÀÄA§ÄvÁÛgÉ. ¤Ãj£À M¼ÀUÉ ºÁPÀĪÀÅzÁzÀgÉ vÀÄ¥Àà/qÁ®Ø ¸ÀªÀj CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É gÀAUÉÆð ºÁPÀÄvÁÛgÉ. ¤Ãj£À ªÉÄïÉAiÀiÁzÀgÉ vɼÀĪÁzÀ §Æ¢ §¼À¹ awæ¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ §ºÀ¼À ¸ÀÆPÀëöä. ºÁQzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀÆ ¤ÃgÀ£ÀÄß C®ÄUÁr¸ÀĪÀAw®è. ¸À«vÁ EzÀgÀ®Æè »AzÉ©zÀݪÀgÀ®è.
PÁgï¥Émï gÀAUÉÆð £ÉÆÃrzÀ vÀPÀët PÀĽvÀÄ PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀAwgÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ D gÀAUÉÆð £ÉÆÃrzÀgÉ vÀPÀët PÁgï¥Émï JAzÉà J®ègÀÆ ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛgÉ. §ºÀ¼À zÀ¥Àà£ÁV ªÀÄvÀÄÛ §tÚUÀ¼À ±ÉÃqï, ±ÉʤAUï E°è ªÀĺÀvÀÛgÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÀÛªÉ. zsÁ£Àå gÀAUÉÆðAiÀÄ°è avÀæPÉÌ ºÉÆgÀV£À UÉgÉ ªÀiÁvÀæ ºÁQ, M¼ÀUÀqÉ §tÚUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄvÁÛgÉ. EzÀÄ £ÉÆÃrzÀªÀgÀ£ÀÄß vÀPÀët DPÀ¶ð¸ÀÄvÀÛzÉ. F J®è gÀAUÉÆðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéAvÀ D¯ÉÆÃZÀ£É, «©ü£Àß zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ vÀPÀÌAvÉ ºÉƸÀvÀ£ÀªÁV awæ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸À«vÀ EvÀgÀjVAvÀ «±ÉõÀªÁV PÁtÄvÁÛgÉ.
¸À«vÁgÀÄ MAzÀÄ ºÀÆ«£À avÀæªÀ£ÀÄß gÀAUÉÆðAiÀÄ°è ºÁPÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ, ºÀÆ ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ?. CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀ §tÚ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ?. ¸ÀÄAzÀgÀªÁV PÁt¯ÉãÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ?. EAvÀºÀÄzÀ£É߯Áè ªÀÄ£ÀzÀ¯Éèà ¯ÉPÀÌ ºÁQ, CzÉà jÃw gÀAUÉÆðAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¥Àæw¨sÉ ºÉÆgÀºÁPÀÄvÁÛgÉ. PÉ® ¸Áj CªÀgÀÄ ºÁQzÀ §tÚªÉà ¨ÉÃgÉ EzÀÝgÉ PÁtĪÀÅzÉà ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÁÌV £Á¯ÉÌöÊzÀÄ §tÚUÀ¼À «Ä±Àæt CxÀªÁ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÁV ¸À«vÁ gÀAUÉÆð ºÁPÀ®Ä ¤AvÀgÉ £ÉÆÃqÀÄUÀgÀ ¸ÀASÉå vÁ£Éà vÁ£ÁV KgÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ.
gÀAUÉÆðAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄvÁÛ, «©ü£Àß ºÁ¢ vÀĽ¢gÀĪÀ ¸À«vÁgÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä AiÀıÀ¹ì£À UÀÄmÉÖãÀÄ? JAzÁUÀ gÀAUÉÆðAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¸ÀgÀªÀ¸ÀgÀªÁV ©r¸À¨ÁgÀzÀÄ. CzÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¼ÉäAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀÄvÀÛzÉ. avÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV AiÉÆÃa¹, C¼ÉzÀÄ-vÀÆV ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. gÀAUÉÆðUÀ¼À°è MAzÀQÌAvÀ MAzÀÄ «©ü£Àß. §tÚUÀ¼À ºÉÆAzÁtÂPÉ, ºÀgÀqÀÄ«PÉ, ±ÉÃqïìUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑgÀ«gÀ¨ÉÃPÀÄ. gÀAUÉÆð ©r¸ÀĪÁUÀ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÀgÀ §UÉÎ MAzÀÄ PÀëtªÀÇ AiÉÆÃa¸À¨ÁgÀzÀÄ. avÀæ ¸Àj §gÀ¢zÀÝgÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀîzÉ ªÀÄvÉÛ ªÉÆzÀ°¤AzÀ ¸Àj §gÀĪÀªÀgÉUÀÆ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. gÀAUÉÆðAiÀÄ°è ªÀĺÀvÀéªÁzÀÄzÀ£ÀÄß ºÉʯÉÃmï ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. EªÉà gÀAUÉÆðUÉ CUÀvÀåªÁzÀ ªÀÄÆ® ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ.
¸À«vÁgÀ gÀAUÉÆðUÉ §AzÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ ¯ÉPÀÌ«®è. ºÉƸÀ ¥Àæw¨sÉUÀ½UÉ CªÀPÁ±À ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ C©ü¯ÁµÉ¬ÄAzÀ EwÛÃZÉUÉ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ®Æè ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛ®è. DzÀgÉ C°è ¸ÀàzsÉðAiÀÄ ºÉÆgÀvÁV gÀAUÉÆð ºÁPÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©nÖ®è. ¸ÀAPÁæAwAiÀÄ°è ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀ gÀAUÉÆð, ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ vÀmÉÖ gÀAUÉÆð, ¸Àé®à §tÚ §¼À¹ gÀAUÉÆð ¥ÀÄr vɼÀîUÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ¯Éà ©r¹zÀ gÀAUÉÆð, ªÀÄ£ÀĵÀågÀ AiÀÄxÁgÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄÄRzÀ gÀAUÉÆð »ÃUÉAiÉÄà CªÀgÀ D¯ÉÆÃZÀ£Á ®ºÀjAiÉÄà C¢éwÃAiÀĪɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ¥Àæw¨sÉ gÀAUÉÆðUÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁV®è. GvÀÛgÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è, UÀÄ®âUÀðzÀ «±ÉõÀ wAr ¹zÀÞ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è, ªÉĺÀA¢AiÀÄ£ÀÄß EArAiÀiÁ, gÁd¸ÁÛ¤ ªÀÄvÀÄÛ CgÉ©Pï «zsÁ£ÀzÀ°è ºÁPÀĪÀ P˱À®åvÉ ¸ÀA¥Á¢¹zÁÝgÉ. EªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ CªÀgÀÄ gÀAUÉÆðUÉ ºÉZÀÄÑ DzÀåvÉ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ.
EAzÀÄ £ÀUÀgÀ £ÁUÀjÃPÀvÉ ¨É¼ÉzÀAvɯÁè £ÀªÀÄä ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀªÁzÀ gÀAUÉÆð¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀgÉ ¸À«vÁgÀAxÀªÀjAzÀ D PÀ¯É G½zÀÄ, ºÉƸÀ ¢QÌ£À°è ¥ÀæªÀ»¸À¯ÁgÀA©ü¹zÉ. F gÀAUÉÆð ¸ÀA¸ÀÌøw G½AiÀĨÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä d£ÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀgÉ CzÀPÉÌ ¥ÉÆæÃvÁìºÀªÀÇ CUÀvÀå. CzÀPÉÌ ¸À«vÁgÀ 9448080262 F £ÀA§gïUÉ PÀgɪÀiÁr MAzÀÄ ±ÀĨsÁµÀAiÀÄ w½¸ÀÄ«gÁ. . . . .  
                                                      
                     ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀAiÀÄå ¸ÉƦàªÀÄoÀ                                  
                                                                                 
                                                                 


No comments:

Post a Comment