Sunday, March 11, 2012

ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸುಲಿಗೆಯ ಕುರಿತ ಲೇಖನ ಈ ದಿನದ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ(12/3/12)

 ¸ÀgÀPÁgÀ ZÁ¥É PɼÀUÉ. .SÁ¸ÀV ±Á¯É gÀAUÉÆð PɼÀUÉ

 ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ PÉÆ£É ºÀAvÀ ºÀwÛgÀªÁUÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄ SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¸ÀÄVÎAiÀÄ ¥ÀªÀð ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ¥ÉèúÉÆÃA, J¯ï.PÉ.f, AiÀÄÄ.PÉ.fUÀ½AzÀ¯Éà ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸À®Ä ¥Á®PÀgÀÄ PÀÆå ¤AwgÀÄvÁÛgÉ. D ºÀAvÀPÉÌ ®PÀëUÀlÖ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀĪÀ zÀAzsÉAiÀÄ°è ¤gÀvÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. EzÀÄ J®èjUÀÆ UÉÆwÛgÀĪÀ £ÀUÀß ¸ÀvÀå. EzÀgÀ §UÉÎ ¥Àæw ªÀµÀðªÀÇ ²PÀët ¸ÀaªÀgÀÄ UÀÄlÄgÀÄ ºÁPÀÄvÁÛgÉ. ²PÀët E¯ÁSÉ ºÀ°è®èzÀ ºÁ«£ÀAwgÀĪÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß eÉÆvÉUÉ EZÁÒ±ÀQÛ ¥ÀæzÀ²ð¸À®Ä C¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ eÁt PÀÄgÀÄqÀÄvÀ£À ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ ¥sÀ®ªÁV ªÀµÀð¢AzÀ ªÀµÀðPÉÌ SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑUÀÄwÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉƧÄâvÀÛ¯Éà EªÉ.
£ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è «²µÀÖªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët gÀAUÀzÀ°è PÁæAwAiÀÄ£Éßà vÀgÀ§ºÀÄzÁzÀ ²PÀët ºÀPÀÌ£ÀÄß 2009jAzÀ¯Éà eÁjUÉ vÀA¢zÉÝêÉ. SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀ¸ÀƯÁw, ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀAvÀ UÀA©üÃgÀ CA±ÀUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ ºÀQÌ£À°è ªÀĺÀvÀÛgÀ ¸ÁÜ£À«zÉ. EzÀ£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV eÁjUÉ vÀgÀĪÀvÀÛ AiÀiÁgÀÄ GvÀÄìPÀgÁV®è. EzÀgÀ £ÀqÀÄªÉ £ÀªÀÄä PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀĸÀÆzÉAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀÄwÛzÉ.
PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ ºÉüÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ -¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ PÀrªÁt ºÁPÀ®Ä ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁzÀ PÁ¬ÄzÉ CUÀvÀå«zÉ. qÉƣɵÀ£ï ºÉ¸Àj£À°è ¥ÉÆõÀPÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæªÉñÀ CfðUÀ¼À£Éßà ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¸ÀPÁðgÀ ¤UÀ¢ü ¥Àr¹gÀĪÀ ±ÀÄ®ÌQÌAvÀ C¢üPÀªÁV QvÀÄÛPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ. NzÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ §gɪÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ºÁUÀÆ ±Á¯Á ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß ±Á¯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀqÁØAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛªÉ. PÉ® ¸Áj «zÁåyð ¨ÉÃgÉ ±Á¯ÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÀgÉ CªÀgÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ªÀÄgÀ½¸ÀĪÀÅ¢®è. QüÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ¸ÀļÀÄî eÁ»gÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr CAzÀgÉ ªÉÄÊzÁ£À, QæÃqÁ¸Ë®¨sÀå, UÀæAxÁ®AiÀÄ, PÀlÖqÀ ¸ËPÀgÀåUÀ½®è¢zÀÝgÀÆ CªÀÅUÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ºÀt ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀÄwÛªÉ. ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ±Á¯Á DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¤Ãw-¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ªÀÄÄZÀÒ½PÉ ¥ÀvÀæ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁgÀÆ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¥Á°¸ÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ DzÉñÀPÉÌ PÀªÀqÉ PÁ¹£À QªÀÄävÀÄÛ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÁV SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀiÁ£ÀåvÉ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß «ÄÃgÀĪÀAvÀºÀ ±Á¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀpt PÀæªÀÄzÀ ºÉƸÀ PÁ£ÀƤ£À CUÀvÀå«zÉ JAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄwÛzÉ.
 PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ vÀgÀ®Ä ºÉÆgÀngÀĪÀ ºÉƸÀ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ ºÀzÀÄÝ «ÄÃgÀĪÀ SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¹«¯ï-Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÀݪÉÄ ºÀÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. D ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÀÄÝ ¸Á©ÃvÁzÀ°è 50 ¸Á«gÀ¢AzÀ 5 ®PÀëzÀªÀgÉUÉ zÀAqÀ «¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. eÉÆvÉUÉ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜjUÉ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ eÉÊ°UÉ ClÖ§ºÀÄzÀÄ. ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ JµÉÆÖAzÀÄ ¥Àæ¨sÀ®ªÁVzÉ F PÁ£ÀÆ£ÀÄ C¤ß¸À¢gÀzÀÄ. DzÀgÉ M¼ÀºÉÆPÀÄÌ £ÉÆÃrzÀ°è EzÀÆ PÀÆqÁ ºÀvÀÛgÀAvÉ ºÀ£ÉÆßAzÀ£ÉAiÀÄzÀÄ JA§ÄªÀÅzÀgÀ°è C£ÀĪÀiÁ£À«®è.
¸ÀgÀPÁgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÉ ¥Á®PÀgÀÄ qÉÆ£ÉõÀ£ï CxÀªÁ ºÉaÑ£À ±ÀÄ®Ì ªÀ¸ÀÆ° §UÉÎ zÀÆgÀĸÀ°è¸À¨ÉÃPÀÄ JA¢zÉ. £ÀªÀÄä°è JµÀÄÖ d£À ¥Á®PÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä ¹zÀÞjzÁÝgÉ?. MAzÀÄ ¥ÀPÀë zsÉÊAiÀÄðªÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÉÄnÖ®Ä ºÀwÛzÀgÉ CªÀgÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß D ±Á¯ÉAiÀÄ°è C¸ÀàøµÀågÀAvÉ PÁtĪÀÅ¢®è JA§ÄªÀÅzÀPÉÌ K£ÀÄ UÁågÀAn?. F ªÀ¸ÀÆ°zÀAzsÉUÉ AiÀiÁªÀ ±Á¯ÉAiÀĪÀgÀÆ gÀ¹Ã¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÉà E®è. CzÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁVgÀĪÁUÀ ¥Á®PÀgÀ PÀÆVUÉ §® §gÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ?. ¥Á®PÀgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ºÉÆÃgÁlPÉÌ ²PÀët E¯ÁSÉ C¢üPÁÀjUÀ¼ÀÄ ¨ÉA§®PÉÌ §gÀÄvÁÛgÉAiÉÄÃ?.
F ªÀÄÄAZÉAiÀÄÆ EAvÀºÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. D PÁ£ÀƤ£À CrAiÀÄ°è JµÀÄÖ zÀÆgÀÄ zÁR¯ÁVªÉ?. CAvÀºÀ SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼À «gÀÄzÀÞ AiÀiÁªÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ J°èAiÀÄÆ ªÀiÁ»w ¹UÀĪÀÅ¢®è. EAvÀºÀ ¸À¤ßªÉñÀÀzÀ°è F ºÉƸÀ PÁ¬ÄzÉ K£ÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀgÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÉà CxÀðªÁUÀÄwÛ®è.
£ÀªÀÄä ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ²PÀët ¸ÀªÀĪÀwð ¥ÀnÖAiÀÄ°èzÉ. PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ gÁdåUÀ¼ÉgÀqÀÆ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆArªÉ. DzÀgÉ EzÀĪÀgÉUÀÆ EªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉ §A¢zÉÝà PÀrªÉÄ. ºÁUÁV C£ÉÃPÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄUÉ vÉÆÃazÀAvÉ ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜ gÀƦ¹PÉÆAqÀÄ §A¢ªÉ. EwÛÃZÉUÉ PÉÃAzÀæzÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ C©ü¯ÁµÉ¬ÄAzÀ PÉAzÀæPÉÌ ºÉZÀÄÑ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ MqÀÄØwÛ®è JA§ÄzÀÄ UÀÄmÉÖãÀ®è. EAvÀºÀ ¸ÀA¢UÀÞ ¸À¤ßªÉñÀÀzÀ°è ¥Á®PÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À »vÀ PÁ¥ÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ ªÀiÁvÀ®è.
£ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è 18 ®PÀëPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ±Á¯ÉUÀ½ªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è 6.5 ®PÀëPÀÆÌ ºÉaÑgÀĪÀ SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼À°è£À ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÆõÀPÀgÀ ±ÉÆõÀuÉ vÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä EZÁÒ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸À¨ÉÃPÀÄ. UÀÄtªÀÄlÖzÀ ²PÀët E®èªÉà EAVèÃµï ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆUÀªÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä UÀA©üÃgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. DzÀgÉ ºÀt ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ® ªÀÄAvÀæzÉÆA¢UÉ ¸ÁܦvÀªÁzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ gÁdQÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀ ªÀÄÄRAqÀvÀézÀ°èªÉ. ºÁUÁV ªÀAwPÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤µÉâü¹zÀgÀÆ, CzÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EzÉ. E¯ÁSÉAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀħ𮠪ÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è CªÀgÀÄ ¹zÀÞ ºÀ¸ÀÛgÀÄ. EzÀÄ »ÃUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀgÉ ¥Àæw ºÀ½îAiÀÄ°ègÀĪÀ §qÀªÀgÀ ¥Á°£À ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉUÀ¼À UÀwAiÉÄãÀÄ?. JA§ §ºÀÄ zÉÆqÀØ ¥Àæ±Éß JzÀÄgÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV £ÁªÀÅ E£ÁßzÀgÀÆ JZÉÑvÀÄÛPÉƼÀî¯Éà ¨ÉÃQzÉ.
SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÄß J®èjUÀÆ w½AiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. C°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÀuÁÚªÀÄÄZÁÑ¯É DlPÉÌ CªÀPÁ±À«gÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¤UÀ¢ ¥Àr¹zÀÝQÌAvÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÆß ºÉZÁÑV ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß G®èAX¹zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ M¼ÀUÁUÀzÉ ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀiÁ£ÀåvÉ gÀzÀÄÝUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀiÁ£ÀåvÉ gÀzÁÝzÀ°è ªÀÄPÀ̼À ¨sÀ«µÀåPÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ C¸ÀÛçªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ J®ègÀ£ÀÆß DlªÁr¸ÀÄwÛªÉ. CAvÀºÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÉPÉÌAiÉƼÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÉ gÁ¶ÖçÃPÀgÀtUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£Éßà gÁ¶ÖçÃPÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀÅzÉà EzÀPÉ̯Áè GvÀÛªÀÄ ªÀÄzÀÄÝ JAzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ.
EzÀPÉÌ vÀPÀÌ£ÁV £ÀªÀÄä PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ §jà §Ä¸ÀÄUÀÄqÀĪÀ §zÀ®Ä PÁgÀågÀÆ¥ÀQ̽AiÀĨÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ°è ªÀAwPÉ ¤µÉÃzsÀzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁvÀæ ±ÀÆ£ÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ vÀPÀÌ£ÁV ¥Á®PÀgÀÆ §zÀ¯ÁV eÁUÀÈvÀgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀªÀÄä dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß CjvÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ F ¸ÀªÀĸÉå ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è vÀAzÉÆqÀÄتÀ ¥Àj¹Üw £É£É¹PÉÆAqÀgÉ Cwà ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. FUÀ¯Éà JZÉÑvÀÄÛ PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ M½vÀÄ, C®èªÉÃ?.    
                        ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀAiÀÄå ¸ÉƦàªÀÄoÀ                                 
                                                             

No comments:

Post a Comment