Tuesday, January 17, 2012

ಗುಣಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೇ. . . .ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 4/1/2012UÀÄtªÀÄlÖ ²PÀët CAzÀgÉÃ. . . . . . . ?

        ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ ªÀ¸Àw, DºÁgÀ, DgÉÆÃUÀåUÀ¼ÀAvÉ ²PÀëtªÀÇ MAzÀÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÉÌAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁVzÉ. CzÀgÀ CAUÀªÁV ²PÀëtgÀAUÀ ¸ÀzÁ ZÀZÉðUÉ M¼À¥ÀqÀÄwÛzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁV ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀët ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¨sÁ« ªÀ®AiÀĪÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉ C£ÉÃPÀ ªÉÊgÀÄzsÀåUÀ¼À£ÀÄß MvÀÛqÀUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÉëÃvÀæ PÀÆqÁ EzÁVzÉ. F »£À߯ÉAiÀÄ°è EAzÀÄ ¤¢üðµÀÖªÁV ±Á¯Á ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ «¹Ûj¹zÀgÉ ¸Á®zÀÄ. ¨ÉÆÃzsÀ£Á-PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À°è UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß SÁvÀj ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀPÉÌ ºÉaÑ£À ªÀĺÀvÀé zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
       CªÀiÁvÀåð¸ÉãïgÀ ºÉýPÉAiÀÄAvÉ J®èjUÀÆ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ²PÀët, DgÉÆÃUÀå, ¢£À¤vÀåzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀAvÀºÀ GzÉÆåÃUÀ F ªÀÄÆgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀÄwÛgÀĪÀ zÉñÀUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀå JA§ÄzÀÄ ºÉZÀÄÑ CxÀð¥ÀÆtðªÁVzÉ. ²PÀët-¸ÁPÀëgÀvÉAiÀÄ MAzÀÄ ªÀÄÄR ªÀiÁvÀæªÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Éãï MwÛ ºÉüÀÄwÛzÁgÉ. CªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ±Á¯Á ²PÀët E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ zsÁgÀt ±ÀQÛAiÀÄ zÀĹÜwAiÀÄ ¸ÀÆaAiÀiÁVzÉ. ²PÀët-¸ÁPÀëgÀvÉ d£ÀjUÉ ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß §zÀÄPÀĪÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ MAzÀÄ UÀÄtªÁVzÉ. ºÁUÁV ²PÀëtªÉAzÀgÉ ¸ÁévÀAvÀæöåªÉAzÀÆ, ²PÀëtªÉAzÀgÉ C©üªÀÈ¢Þ JAzÀÄ ¥Àj¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁVzÉ. zsÁgÀt ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ UÀÄt-±ÀQÛ ²PÀëtQÌzÉ.
       ±Á¯Á ²PÀëtzÀ ªÀÄlÖ ¸ÀªÀiÁdªÉÇAzÀgÀ ¹Üw-UÀwAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀåQÛ¥Àr¸ÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀÆaAiÀiÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁfPÀ ZËPÀnÖ¤AzÀ ¥ÀævÉåÃQ¹ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¥Àj¨sÁ«¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. ¸ÁPÀëgÀvÉ-²PÀët JA§ ¸ÀAUÀwUÀ¼É®è ªÀiË®å ¤gÀ¥ÉÃPÀëªÁzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÉãÀ®è. ²PÀët ¸ÁPÀëgÀvÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¹¢Þ-¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß, ªÉÊ¥sÀ®åUÀ¼À£ÀÄß ªÀåQÛUÀvÀ £É¯ÉAiÀÄ°è CxÀªÁ eÉÊ«PÀ, £ÉʸÀVðPÀ, ¥ÁæPÀÈwPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ¥Àj¨sÁ«¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. EzÉ®èªÀÇ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ gÀƦ¹zÀ MAzÀÄ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ.
       UÀÄtªÀÄlÖ, UÀÄuÁvÀäPÀvÉ F ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ GzÁjÃPÀgÀt, SÁ¸ÀVÃPÀgÀt, eÁUÀwÃPÀgÀt ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è J¯Áè PÉëÃvÀæUÀ¼À°èAiÀÄÆ PÉý §gÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀzÀ. EzÀPÉÌ ²PÀët PÉëÃvÀæªÀÇ ºÉÆgÀvÁV®è. ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ AiÀÄÄUÀzÀ°è £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀÅzÁUÀ°Ã CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà E¯ÁSÉ E®èªÉà PÀA¥À¤ GzÉÆåÃUÀzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ°è UÀÄuÁvÀäPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. GvÁàzÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÁ PÉëÃvÀæzÀ°è ¸ÀªÀÄxÀð ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÉñÀzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀiË®åAPÀ ªÀÄvÀÄÛ °AUÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀi˯ÁåAPÀ ºÉaѸÀ®Ä UÀÄuÁvÀäPÀ ²PÀët vÀÄA¨Á CªÀ±Àå. ºÁUÁV ²PÀëtzÀ ¸ÁªÀðwæÃPÀgÀt eÉÆvÉUÉ CzÀgÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CµÉÖ ªÀÄÄRåªÁVzÉ.
       E£ÀÄß UÀÄtªÀÄlÖzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ §AzÁUÀ CzÀÄ CªÉÄÃjPÁzÀ°è 70gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÁPÀµÀÄÖ ZÀZÉð £ÀqÉzÀÄ D ¤nÖ£À°è CªÀgÀÄ FUÁUÀ¯Éà ªÀÄÄAzÀr EnÖzÁÝgÉ. £ÀªÀÄUÀÆ CªÀjUÀÆ JµÀÄÖ ªÀåvÁå¸À«zÉ. DzÀgÉ EA¢UÀÆ £ÁªÀÅ UÀÄtªÀÄlÖ C¼ÉªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ ¸ÀjAiÀiÁVzÉAiÉÄ JAzÀgÉ UÉÆAzÀ®zÀ°è ©Ã¼ÀÄvÉÛêÉ. PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è GvÀà£ÀߪÁUÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À UÀÄtªÀÄlÖ C¼ÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. ºÁUÁzÀgÉ ªÀÄUÀÄ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÀÆqÁ MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÁV £ÁªÀÅ £ÉÆÃr C¼ÉAiÀĨÉÃPÉ? JA§ÄzÀÄ AiÀÄPÀë ¥Àæ±Éß. £ÀªÀÄä°è UÀÄtªÀÄlÖzÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ªÀÄUÀÄ PÀ°w®èªÉAzÉÆà CxÀªÁ £ÁªÀÅ PÀ°¹®èªÉAzÉÆà JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ RavÀ GvÀÛgÀUÀ½®è.
£ÀªÀÄä zÉñÀªÀÅ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw, ¨sÀÆUÉÆýPÀ ¸À¤ßªÉñÀ, DyðPÀ-¸ÁªÀiÁfPÀ ¹Üw EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ UÀÄuÁvÀäPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß DAiÀiÁ ¥Àj¹Üw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ. KPÉAzÀgÉ ±Á¯Á ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è ¥ÀævÀåPÀëªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ªÉÊ«zsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÉAiÉÄà UÀÄuÁvÀäPÀ ²PÀëtzÀ ¥ÀæUÀw MAzÀÄ ¤zsÁ£ÀUÀwAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß vÀPÀët C¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«®è.
       ²PÀëtzÀ°è UÀÄuÁvÀäPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä EA¢£À DzÀåvÉAiÀiÁVzÉ. ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ, ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ, NCF, RTE UÀ¼À°è UÀÄuÁvÀäPÀ ²PÀët PÀÄjvÀÄ ºÉZÀÄÑ ¥Áæ±À¸ÀÛöå ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. zÁR¯Áw, ºÁdgÁw eÉÆvÉUÉ UÀÄuÁvÀäPÀ ²PÀëtzÀ ¸ÁªÀðwæÃPÀgÀt PÀÆqÀ ªÀÄÄRåªÁUÀÄwÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV UÀÄuÁvÀäPÀvÉ (PÁé°n) JA§ ±À§ÞªÀÅ MAzÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ CxÀªÁ ªÀ¸ÀÄÛ«£À UÀÄt, AiÉÆÃUÀå CxÀªÁ GvÀÌøµÀÖvÉ JA§ CxÀðªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.
       ªÀÄPÀ̼À ¨Ë¢ÞPÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ vÉUɪÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ §gɪÀ ªÀiÁzÀj CxÀªÁ NzÀĪÀ jÃw¬ÄAzÀ ¤zsÀðj¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ±Á¯ÉAiÀÄ UÀÄt®PÀëtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀUÀw M¼ÀV£À ¨ÉÆÃzsÀ£Á-PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ½AzÀ CzÀÄ ¤zsÁðgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ vÀ¥ÀÄà. ªÀÄPÀ̼À PÀ°PÁ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß PÉêÀ® ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV wêÀiÁð£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ vÀgÀªÀ®è. KPÉAzÀgÉ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À PÀ°PÉAiÀÄ°è vÀgÀUÀw M¼ÀV£À ¨ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄvÀÛªÉAiÉÆà CµÉÖà ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è CxÀªÁ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è CzÀQÌAvÀ®Æ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ.
       UÀÄtªÀÄlÖzÀ ²PÀëtzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß «±Á® ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÀgÉ, ¥ÀæwAiÉƧâ PÀ°PÁzÁgÀjUÀÆ fêÀ£ÀzÀ GzÀÝPÀÆÌ PÀ°AiÀÄĪÀ CªÀPÁ±À MzÀV¸ÀĪÀÅzÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ eÁÕ£À, P˱À®å ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀAQÃtðzÀ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀgÁªÀ®A©vÀ ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà UÀÄuÁvÀäPÀ ²PÀët J£ÀߧºÀÄzÀÄ. EzÀ£Éßà CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀÇ C©ü¥Áæ¬Ä¹zÉ.
       gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ZËPÀlÄÖ (NCF 2005) ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀ£ÀzÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä ¹zÀÞUÉƽ¸ÀĪÀ ²PÀëtPÉÌ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ¤ÃrzÉ. DAiÀiÁ vÀgÀUÀwUÉ ¤UÀ¢ ¥Àr¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw ªÀÄUÀĪÀÇ ¥Àj¥ÀÆtðªÁV PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ. vÀ£Àß ¤d fêÀ£ÀzÀ°è JzÀÄgÁUÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¹PÉƼÀî®Ä PÀ°PÉAiÀÄ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ P˱À®åªÀ£ÀÄß ªÀÄUÀÄ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¥Àæw «µÀAiÀÄzÀ PÀ°PÉAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À°è ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸Á©ÃvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæw «µÀAiÀÄzÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À°è ªÉÄüÉʸÀ¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ PÀ°PÉ UÀÄuÁvÀäPÀ ²PÀëtªÁUÀÄvÀÛzÉ.
       CAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄUÀĪÀÇ ¨ÉÆÃzsÀ£É PÀ°PÉAiÀÄ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è ¸ÀA¥ÀÆtð vÉÆqÀVPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR ªÀåQÛvÀé ¤«Äð¹PÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è §gÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV JzÀÄj¸À¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ ²PÀët ¥ÀqÉzÀAvÀºÀ ªÀÄUÀĪÀÅ eÁÕ£À, CxÀðUÀæºÀt, C©üªÀåQÛ, P˱À®å, C£ÀéAiÀÄ, ªÀiËÀ®åUÀ¼À ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ £ÀqÀvÉUÀ¼À°è D¥ÉÃQëvÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀ¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ ²PÀët PÉÊUÀ½UÉ PÉ®¸À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ K½UÉUÉ ¥ÉæÃgÀPÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ±ÁAwAiÀÄ §UÉÎ PÀ¼ÀPÀ½, ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ºÁUÀÆ ¥Á®£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ¯ÁèUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ »ÃUÉ §zÀÄQ£À MmÁÖgÉ ªÀiË®åUÀ¼À J¯Áè DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëtzÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀÅ M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. J°è ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ«£À J®è ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ CAUÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¥ÀæªÀ»¸À®ànÖgÀÄvÀÛªÉAiÉÆà C°è UÀÄuÁvÀäPÀ ²PÀët ¸ÀA¥ÀÆtðªÁUÀÄvÀÛzÉ.  ºÀ½î ªÀÄPÀ̽UÉ CªÀ±ÀåPÀªÁzÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¤ÃqÀÄwÛ®è. ¤vÀå fêÀ£ÀPÉÌ CUÀvÀåªÁzÀ ²PÀët ¤ÃqÀĪÀ°è £ÁªÀÅ ¸ÉÆÃwzÉÝêÉ. ªÀÄPÀ̼À PÀ°PÉAiÀÄ ¹ÜwUÀwUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀ¼ÀPÁjAiÀiÁUÀÄwÛªÉ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët UÁæ«ÄÃt d£ÀgÀ D±ÉÆÃvÀÛgÀ FqÉÃj¸ÀĪÀ°è »AzÉ ©Ã¼ÀÄwÛzÉ. £ÀªÀÄä ²PÀët ¸ÀgÀPÁj £ËPÀjUÉ ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¹ G½zÀ zÀÄrªÉÄ ¤®ðQë¸ÀÄwÛzÉ. «zÁåyðUÉ vÀ£Àß ¥Àj¸ÀgÀzÀ w¼ÀĪÀ½PÉAiÉÄà E®èzÀAvÁVzÉ. «eÁÕ£À vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ UÁæ«ÄÃt d£ÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄwÛ®è. »AzÉ PÀÄ® PÀ¸ÀÄ©£À°è CPÀëgÀ eÁÕ£À E®è¢zÀÝgÀÆ GvÁàzÀ£Á eÁÕ£À«vÀÄÛ. fêÀ£ÀPÉÌ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ²PÀët gÀƦ¸ÀĪÀ°è £ÁªÀÅ JqÀªÀÅwÛzÉÝêÉ.
       eÁUÀwPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÉêÀ® §AqÀªÁ¼À±Á¬ÄUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ²PÀët JA§ ¥Àj¹Üw ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀgÉ CªÀjUÉÉ ªÀiÁvÀæ ²PÀët J£ÀÄߪÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁzÁUÀ §qÀ PÀÄlÄA§zÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ J°è ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉUÀ¼À C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ vÉÆ®UÀzÉ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ²PÀët PÀ£À¹£À ªÀiÁvÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉ §gÀ¯ÉèÉÃQzÉ. ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ UÀÄuÁvÀäPÀ ²PÀëtzÀ ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ. KPÉAzÀgÉ EªÀvÀÄÛ §ºÀ¼À MvÀÛqÀUÀ½ªÉ. ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr ²PÀët PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß SÁ¸ÀVÃPÀgÀt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ªÁå¥Áj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀð ¥ÀæAiÀÄvÀß ºÁPÀÄwÛªÉ.
       PÉêÀ® ¸ÀzÁãªÀ£É-WÉÆõÀuÉUÀ½AzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁgÀåPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÀ£ÀÄß J®ègÀÆ ªÀÄ£ÀUÁt¨ÉÃQzÉ. F ¤nÖ£À°è £ÀªÀÄä aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ ¥ÀæªÀ»¸À¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«zÉ. PÀ¼ÉzÀ 64 ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ DqÀ½vÀ¢AzÀ £ÁªÀÅ K£À£ÀÆß PÀ°AiÀĨÉÃPÁVvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß FUÀ¯ÁzÀgÀÆ PÀ°vÀÄPÉƼÀî¢zÀgÉ, £ÁªÀÅ F PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀzÉ EzÀÝgÉ, ªÀÄÄAzÉ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ G½zÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÉà vÀÄA¨Á PÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ.         

                              ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀAiÀÄå ¸ÉƦàªÀÄoÀ                                 
                                                               


No comments:

Post a Comment