Wednesday, December 21, 2011

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಚಿಸಿದ ಕವನದ ಕುರಿತು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಕಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರದಿ ಗಮನಿಸಿ.
UÀr£Ár£ÀªÀgï £Áªï
UÀr£ÁqÀ PÀÄjUÀ¼ÁzɪÀÅ £Áªï
¨ÉÃqÀÄvɪɠ¥Àj¥ÀjAiÀiÁV £Áªï
PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¤ªÀÄäªÀgÉAzÀÆ £Áªï ||
CvÀÛ DPÀqÉ £É¯É E®è
 EvÀÛ F PÀqÉ ¨É¯É E®è
 CªÀgÀ ¨ÉA§® §gÀÀ°®è
  EªÀgÀ ¸ÁAvÀé£À ¹UÀ°®è ||
D ¨sÁµÉAiÀĪÀjUÉ vÁvÁìgÀ
F ¨sÁµÉAiÀĪÀjUÉ ¨Áå¸ÀgÀ
EºÀ £ÀqÀĪɠ£Áªï ¥ÀgÀ
¨ÉÃQzÉ ¤ªÉÆä®ÄªÉÄAiÀÄ ªÀÄAvÀæ ||
  £ÀªÀÄUÉ ¤Ãj®è, ¸ÀÆj®ègÉÆÃr®è,
  ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀÆÌ°®è, ¸ÉèÃn®è, ¯ÉÊn®è
CªÀgÀ PÉýzÀgÉ EªÀgÀ vÉÆÃgÀégÀÄ
  EªÀgÀ ¨ÉÃrzÀgÉ CªÀgÀ PÉüɣÀégÀÄ ||
vÀÄvÀÄÛ C£ÀßPÀÆ §rzÁl«°è
¤ªÀÄä QZÀÄÑUÀ½UÉ ¥ÉZÁÑzÉ«°è
¸ÀªÀĸÉåUÀ½°è ¸Á« ¸Á«
£ÀªÀÄUÉÃPÉ F «gÀºÀ F vÀgÀ ||
 JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÉÆAr £Áªï
JgÀqÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå ¸À« £Áªï
¸ÀºÀ¨Á¼Éé ¸ÁPÁgÀ ªÀÄÆwðUÀ¼Éà £Áªï
¨Á½®èzÀ §zÀÄQUÉ D¸ÀgÉAiÉÄà ¤Ãªï ||
£ÀªÀÄUÀÆ ºÀPÀÄÌUÀ½ªÉ, ©PÉë ¨ÉÃqÀÄw®è
¤ªÀÄUÉ Cj«zÉ, PÀtÄÚ ºÁ¬Ä¹gÀ®è
PÉ®ªÉà ¢£À ºÉaÑ ZÀÄaÑzÀgÉ £ÀªÀÄä QZÀÄÑ
PÉ®ªÉàPÀët ¤ªÀÄä §zÀÄPÀÄ £ÀÄZÀÄÑ £ÀÄZÀÄÑ ||


                                                 ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀAiÀÄå ¸ÉƦàªÀÄoÀ
                                                                           ²PÀëPÀgÀÄ
                                                           .N.Dgï. PÁ¯ÉƤ.
                                                           ºÀUÀj¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î- -583212
                                                           §¼Áîj(f)
                                                         ªÉÆ:- 9341444865
                                                                               E-ªÉÄïï:-soppi.mata@gmail.com

No comments:

Post a Comment