Friday, January 27, 2012

ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣ ಈ ದಿನದ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ (28/1/12)

http://www.vijaykarnatakaepaper.com/svww_index1.php


PÁAiÀÄPÀ®àPÉÌ PÁAiÀÄÄwÛzÉ; ¥ÀƪÀð ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët
                    

¸ÀgÀPÁj PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉUÀ¼À «°Ã£À ¥ÀæQæAiÉÄ PÀÄjvÀ ZÀZÉð vÁgÀPÀPÉÌÃjzÉ. EzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÉA§AvÉ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀASÉå PÀrªÉÄ, ¸Ë®¨sÀåzÀ PÉÆgÀvÉ, ²PÀëQAiÀÄj®è F vÀgÀºÀzÀ £Á£Á PÁgÀtUÀ½AzÀ ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ CAUÀ£ÀªÁrUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀPÀÌzÀ PÉÃAzÀæUÀ½UÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÉ. «¥ÀgÁå¸ÀªÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä°è CAUÀ£ÀªÁrUÀ¼ÀÄ ¥ÀƪÀð ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ JA§ ¥ÀjeÁÕ£À EA¢UÀÆ ¸ÁªÀðwæPÀªÁV®è. F «°Ã£À ¥ÀæQæAiÉÄ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁgÀÆ ZÀPÁgÀ JvÀÛ¢gÀĪÀÅzÀÄ, UÀA©ÃgÀ aAvÀ£É £ÀqɸÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ CZÀÑjªÀÄÆr¹zÉ. CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQAiÀÄgÀ ¸ÀAWÀ E®èªÉà CªÀjUÉ ¨ÉA§® ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ F CA±ÀzÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÉèvÀÛ¢gÀĪÀÅzÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À¢AzÀ £ÉÆÃqÀĪÀAvÁVzÉ.
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄUÀÄ ¨sÀÆ«ÄUÉ §gÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉAiÉÄà ±Éà 30gÀµÀÄÖ ªÉÄzÀĽ£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÉƼÀUÉ ±Éà 20gÀµÀÄÖ (MmÁÖgÉ ±Éà 50) ¨É¼É¢gÀÄvÀÛzÉ (ºÁUÁVAiÉÄà £ÀªÀÄä°è ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ §Ä¢Ý £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÀÆ JA§ UÁzÉ EzÉ). £ÀAvÀgÀ JAlĪÀµÀðzÉƼÀUÉ ±Éà 30gÀµÀÄÖ «PÁ¸À ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ C°èUÉ D ªÀÄUÀÄ«£À ±ÉÃ80gÀµÀÄÖ ªÉÄzÀĽ£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀiÁV UÀæ»PÉAiÀÄÄ CvÀÄå£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ fëvÀzÀ PÉƣɪÀgÉUÀÆ ªÀÄUÀÄ CzÀgÀªÉÄïÉAiÉÄà vÀ£Àß eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ºÁUÁV £ÁªÀÅ D ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß C®Që¸ÀĪÀAvÉÀAiÉÄà E®è. DzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ CzÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ eÁÕ£À«®èzÉÃ, ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À ²PÀëtPÉÌ ªÀiÁvÀæ DzÀåvÉ ¤ÃqÀÄwÛzÉÝêÉ.
ªÀÄUÀÄ«£À ²PÀët ºÀÄnÖ¤AzÀ¯Éà ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄAzÉ10-12£Éà ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÉUÉ ªÀÄUÀÄ«£À CUÀvÀåUÀ¼ÀÄ CzÀPÉÌ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ²PÀët, «µÀAiÀÄ, PÀæªÀÄ EvÁå¢UÀ¼ÀÄ «²µÀÖªÁVgÀĪÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «±ÀézÀ°è£À J¯Áè ²PÀët vÀdÕgÀ MªÀÄävÀzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. ªÀÄUÀÄ«£À DgÀA¨sÀzÀ PÉ® ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ü Erà fêÀ£ÀªÀ£Éßà gÀƦ¸À§®è ªÀĺÀvÀézÀ WÀlÖ. aPÀÌ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀ ªÀåQÛ-ªÉʲµÀÖöå, ©ü£ÀßvÉ, ªÀiÁ£À¹PÀ ¹Üw, «©ü£Àß C©ügÀÄa, D¸ÀQÛ, ¸Àé¨sÁªÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÝgÀÆ, PÉ®ªÀÅ UÀÄtUÀ¼ÀÄ J¯Áè ªÀÄPÀ̼À°è ¸ÁªÀÄåvɬÄAzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛªÉ. EAvÀºÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß CjvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÀÄAzÀgÀ ¨sÀ«µÀåPÉÌ ¨sÀzÀæ §Ä£Á¢AiÀÄ£ÀÄß ±Á¯Á ¥ÀƪÀð ²PÀët ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëtzÀ ªÀÄzsÉå ¥ÀƪÀð ²PÀët PÉÆArAiÀÄAvÉ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄPÀ̼À°è D¸ÀQÛ ºÀÄnÖ¹ ¨sÁµÉAiÀÄ PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ N¢£À GZÁÒgÀuÉ, UÀtÂvÀzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ, «eÁÕ£À P˱À®, ¸ÀªÀiÁd P˱À®, CªÀAiÀĪÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, ¸ÀàµÀð C£ÀĨsÀªÀ, C©üªÀÈ¢Þ P˱À®UÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ §ºÀĪÀÄÄRå ªÀiÁzsÀåªÀĪÁVzÉ. Dl DqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ jÃw ªÀåªÀºÀj¸À®Ä GvÀÛªÀÄ ºÀAvÀ. ¸ÀAVÃvÀ, PÀ¯É ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÀqÀvÉUÀ¼À §UÉÎ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¼ÉzÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ, CAUÀ£ÀªÁr AiÀiÁªÀÅzÉà DvÀAPÀ«®èzÉ, vÀªÀÄä ¥ÉÆõÀPÀjAzÀ zÀÆgÀªÁV ±Á¯Á ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄPÀ̽UÉ ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ UÀÄA¦£ÉÆA¢UÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÀj¸À®Ä ºÁUÀÆ Dl DqÀ®Ä ªÉÆzÀ®¨ÁjUÉ ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀƪÀð ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ.  
²±ÀÄ«ºÁgÀzÀ°è aPÀ̪ÀÄPÀ̼ÀÄ Dl DqÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ¥ÁoÀªÀ£ÀÆß PÀ°AiÀÄÄvÁÛgÉ. EvÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉgÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ PÀ°AiÀÄÄvÁÛgÉ. ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼À ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÉÆAzÁtÂPÉ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÆ® ZÀ®£À ¸ÁªÀÄxÀåðzÉÆA¢UÉ, DgÉÆÃUÀå ¥ÀÆtð zÉÊ»PÀvÉ ¨É¼É¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ºÀªÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß gÀÆrü¹PÉƼÀî®Ä ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀvÉUÉ CUÀvÀåªÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä ¢£À¤vÀåzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¹zÀÞUÉƼÀÄîvÁÛgÉ. vÀ£Àß §mÉÖ vÁ£Éà zsÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, vÀ£Àß DºÁgÀ vÁ£Éà ¸Éë¸ÀĪÀÅzÀÄ, ±ËZÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ EvÁå¢. vÀªÀÄä ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C©üªÀåQÛ ¥Àr¸ÀÄvÁÛ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ ¥Àj¥ÀPÀévÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀiÁdPÉÌ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀvÀð£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆÃUÀåPÀgÀªÁzÀ ªÁvÀªÀgÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁUÀ®Ä GvÀÄìPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÉaÑ£À CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ²PÀëQAiÀÄgÀÄ GvÉÛÃf¸À¨ÉÃPÀÄ. gÀ¸Á©üdÕvÉ eÉÆvÉUÉ PÀÄvÀƺÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÉæÃgÉæ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀÆtð ¸ÁévÀAvÀæ ºÁUÀÆ ¦æÃwAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ¸À£ÀßqÀvÉAiÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À¢AzÀ, ¸ÀzÁ PÁ® ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ZÀlĪÀnPɬÄA¢lÄÖ, ¥ÀÆtð ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ £ÉgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÉ, ¥ÀƪÀð ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ §ºÀĪÀÄÄRå GzÉÝñÀ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥Àj¸ÀgÀ ¦æÃw, ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ UÀÄt, PÀ®à£É-HºÉ-£É£À¦£À ±ÀQÛ ªÀÈ¢Ý, ¥ÁvÁæ©ü£ÀAiÀÄ, UÉÆA¨ÉAiÀiÁl, avÀæ §gɪÀÅzÀÄ, §tÚ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀ¯É ºÁUÀÆ ZÀlĪÀnPÉUÀ½AzÀ QæAiÀiÁ²Ã®gÀ£ÁßV ±Á¯Á ¥ÀƪÀð ²PÀët gÀƦ¸ÀÄvÀÛzÉ.  
ªÀÄUÀÄ«£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è CvÀåAvÀ ªÀĺÀvÀézÀ PÁ®WÀlÖªÁzÀ ¥ÀƪÀð ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ PÀÄjvÀÄ £ÁªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ºÁ¢ vÀ¥ÀÄàwÛzÉÝêÉ. CzÀPÉÌ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ DzÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ°è «¥sÀ®gÁUÀÄwÛzÉÝêÉ. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀªÉà £ÀqÀ¸ÀĪÀ 63377 CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæUÀ½ªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ±ÉÃ87gÀµÀÄÖ ªÀÄÆ® ¸ËPÀAiÀÄðUÀ½®è JA§ ªÀgÀ¢ EzÉ. ±ÀÄzÀÞªÁzÀ UÁ½, ¸ÀéZÀÒªÁzÀ ¤ÃgÀÄ, GvÀÛªÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ, ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV®è. ©gÀÄPÀÄ ©nÖgÀĪÀ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ E®èªÉà §AiÀÄ®Ä ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ PÉÃAzÀæUÀ½ªÉ. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è ±ÉÃ22gÀµÀÄÖ CAUÀ£ÀªÁrUÀ¼ÀÄ §AiÀÄ°£À°èªÉ JAzÀÄ MAzÀÄ J£ï.f.N. zÀÈqsÀ¥Àr¹zÉ. E°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ²PÀëQAiÀÄjUÉ PÉÆqÀĪÀ ªÉÃvÀ£ÀªÀÇ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀªÁV®è. F vÀgÀºÀzÀ £Á£Á PÁgÀtUÀ½AzÀ ªÀÄPÀ̼À zÁR¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §gÀÄwÛ®è. zÉñÀzÀ°è EzÀĪÀgÉUÀÆ ±ÉÃ57gÀµÀÄÖ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¥ÀƪÀð ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÉ zÁR¯ÁVzÁÝgÉ. CªÀgÀ°è ±ÉÃ32gÀµÀÄÖ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀiÁvÀæ PÀæªÀħzÀÞ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. F ºÀAvÀ¢AzÀ¯Éà ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß CzsÀðPÉÌ ©qÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛ PÀAqÀħgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀļÀî®è.
£ÀªÀÄä CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ PÀ°PÉVAvÀ DgÉÆÃUÀåzÀ PÀqÉUÉ ºÉZÀÄÑ DzÀåvÉ ¤ÃqÀÄvÀÛ°ªÉ. ¤dªÁV C°è zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÁzÀ ²PÀët ¸ÀjAiÀiÁzÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÁUÀÄwÛ®è. ºÀ½îUÀ¼À°è ¥ÉÆõÀPÀjUÀÆ ¥ÀƪÀð ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ PÀÄjvÀÄ eÁUÀÈw ªÀÄÆr®è. ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ªÀÄ£À M°¹ PÀgÉvÀAzÀgÀÆ, ªÀÄzsÁåºÀß Hl ¤ÃqÀĪÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÉAzÉ §ºÀÄvÉÃPÀgÀÄ ¥ÀjUÀt¹zÁÝgÉ. PÉ®ªÀgÀÄ ªÀÄÌPÀ¼À UÀ¯ÁmÉ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä F ±Á¯ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÉ, PÉ®ªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀªÀj®è JA§ PÁgÀtUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. F PÉëÃvÀæ ¸ÀzÁ ¤®ðPÀëPÉÌ M¼ÀUÁUÀÄvÀÛ¯Éà EzÉ.
£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, J£ï.f.N.UÀ¼ÀÄ ¥ÀƪÀð ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹ªÉ. CªÀgÀÄ qÉà PÉÃgï ¸ÉAlgï, C°ð ®¤ðAUï ¸ÉAlgï, ¥Éè ºÉÆA, ²±ÀÄ «ºÁgÀ, £À¸Àðj ¸ÀÆ̯ï, J¯ï.PÉ.f- AiÀÄÄ.PÉ.f ªÀÄÄAvÁzÀ ºÉ¸Àj£À°è ±Á¯É £ÀqɸÀÄwÛªÉ. CªÀgÀ°è §ºÀÄvÉÃPÀgÀÄ ¸ÉêÁ ªÀÄ£ÉÆèÁªÀ£ÉVAvÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ªÀĺÀvÀÛgÀ GzÉÝñÀ ºÉÆA¢zÀªÀgÀÄ. ºÁUÁV CªÀgÀÄ ºÉZÉÑZÀÄÑ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀÄîvÁÛ zÀ£ÀzÀ zÉÆrØAiÀÄAvÉ PÀÆrºÁPÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ J®èjUÉ w½zÀ «µÀAiÀÄ. PÉ®ªÉÇAzÀgÀ°è UÁ½-¨É¼ÀPÀÄ PÉÆgÀvÉAiÀiÁzÀgÀÆ EAVèÃµï ªÁåªÉÆúÀ¢AzÀ C°è ¸ÉÃj¸ÀĪÀªÀjUÉãÀÄ PÉÆgÀvÉ E®è. CªÀÅUÀ¼À°è ²PÀëQAiÀÄgÁV ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ¼ÀÄ E®èªÉà UÀȺÀtÂAiÀÄgÉà PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è ±ÉÃ95gÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅ¢®è. PÉ®ªÀjUÉ EzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀ£ÀªÁzÀgÉ, E£ÀÄß PÉ®ªÀjUÉ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ºÀªÁå¸À.
EzÀPÉÌ®è PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ F PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀÄ®Ä-²PÀëPÀgÀ £ÉêÀÄPÁw EvÁå¢UÀ¼À §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½®è. E£ÀÆß ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉà J°è ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ F ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀħºÀÄzÀÄ. ºÁUÁV DlzÀ ªÉÄÊzÁ£À, DlzÀ ¸ÁªÀiÁVæ. . . . . . . EAvÀºÀ ªÀÄÆ® ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ E®èzÉà PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ°ªÉ. PÉ®ªÀÅ ¥Àæw¶×vÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÉÆõÀPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀÄwÛªÉ. D J¼ÉAiÀÄ ªÀAiÀĹì£À°èAiÉÄà ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÀjÃPÉë JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ zÀÄgÀAvÀªÉà ¸Àj. §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁzÀ E£ÉÆßAzÀÄ CA±ÀªÉAzÀgÉ F ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄUÉ vÉÆÃazÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ, w½zÀ ¨ÉÆÃzsÀ£Á PÀæªÀÄ, C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À PÀæªÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ EªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt E®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀÄvÀÛªÉ. EwÛÃZÉUÉ eÁj§AzÀ GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀët ºÀPÀÄÌ 6 jAzÀ 14 ªÀµÀðzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁvÀæ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. 6ªÀµÀðQÌAvÀ ªÀÄÄAavÀ ªÀÄÌPÀ½UÀÆ CzÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸À®Ä »AzÉÃlÄ ºÁQgÀĪÀÅzÀgÀ ªÀĪÀÄð UÉÆvÁÛUÀÄwÛ®è. D ¤nÖ£ÀvÀÛ UÀA©üÃgÀ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃQªÉ.
£ÁªÀÅ ªÀÄPÀ̼À ²PÀëtzÀ DgÀA¨sÀ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß ¤®ðQë¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀgÀªÀ®è. CzÀgÀ®Æè UÁæ«ÄÃt ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¢£ÀPÉÌ ¹zÀÞUÉƽ¸ÀĪÁUÀ CAUÀ£ÀªÁrUÀ¼À£ÀÄß C®Që¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸À®èzÀÄ. CAUÀ£ÀªÁrUÀ¼À£ÀÄß «°Ã£À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀngÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, CzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV D PÉÃAzÀæPÉÌ UÁæªÀÄzÀ J¯Áè ªÀÄPÀ̼ÀÄ §gÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä AiÉÆÃd£É-AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃQzÉ. ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉUÀ½UÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ J¯ï.PÉ.f/AiÀÄÄ.PÉ.f vÉgÉAiÀÄĪÀ AiÉÆÃd£É ²WÀæ DgÀA¨sÀUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CUÀvÀå ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ §UÉUÉ, ²PÀëQAiÀÄgÀ £ÉêÀÄPÀ, DPÀµÀðPÀ ªÉÃvÀ£À, ¥Á®PÀgÀ°è eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀĪÀvÀÛ UÀªÀÄ£ÀºÀj¸À¨ÉÃQzÉ. ¥ÀƪÀð ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ°ègÀĪÀ EAvÀºÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ªÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ EA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è §ºÀÄzÉÆqÀØ ¸ÀªÁ®Ä. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÁzÀgÀÆ £ÁªÀÅ JZÉÑvÀÄÛ ¥ÀæeÁÕªÀAvÀgÀAvÉ ªÀwð¸À¢zÀÝ®è, £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ zÉñÀzÀ ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß £ÁªÉà «£Á±ÀzÀAa£ÀvÀÛ vÀ½îzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ.                                                         ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀAiÀÄå ¸ÉƦàªÀÄoÀ                                 
                                                                                   

No comments:

Post a Comment