Thursday, October 4, 2012

ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ (3-10-12) ಜಮಖಂಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬಿ ಅವರ ಉಚಿತ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಲೇಖನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರಿ,.GavÀ J¸ï.JA.J¸ï. ¸ÉêÉ- ¤ªÀÄUÀÆ CªÀPÁ±À«zÉ
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¢£ÀzÀ°è eÁÕ£À-«eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ ªÉÃUÀzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛªÉ. ºÁUÁV EA¢£À AiÀÄÄUÀªÀ£ÀÄß EAvÀºÀzÉà JAzÀÄ ¤¢üðµÀתÁV ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ºÉƸÀ ºÉƸÀzÀ£ÀÄß ¸ÀA±ÉÆâü¹ ¥ÀæZÀÄgÀ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ EAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁUÀÄwÛzÉ. ¤£ÉßAiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀvÀå EAzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ wgÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV «eÁÕ£ÀzÀ J®è ªÀÄd®ÄUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ fêÀAwPÉ ¥ÀqÉzÀÄ, aUÀÄgÉÆqÉzÀÄ ºÉªÀÄägÀªÁUÀÄwÛªÉ. CzÀgÀ ¥sÀ®ªÁV EAzÀÄ §AiÀĹzÀÄÝ vÀPÀët CAUÉÊ° ¹UÀĪÀAvÁVzÉ. PÀrªÉÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉZÀÄÑ PÉ®¸ÀªÁUÀ¨ÉÃPÉA§ D±ÀAiÀÄPÉÌ ºÉZÀÄÑ MvÀÄÛ ¤Ãr aAvÀ£À-ªÀÄAxÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀÄwÛªÉ. CªÀÅUÀ¼É®èzÀgÀ »A¢gÀĪÀ ¸ÀvÀåªÉAzÀgÉ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ M½vÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. «eÁÕ£ÀzÀ D«µÁÌgÀªÀÅ ¸ÀzÀã¼ÀPÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. §zÀÄQUÉ ªÀiÁgÀPÀªÁUÀzÉà ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ §ºÀÄzÉÆqÀØ ¸ÀAPÀ®à C£ÉÃPÀgÀzÀÄÝ.
ºÉƸÀ D«µÁÌgÀUÀ¼À°è EAzÀÄ §ºÀÄzÉÆqÀØ PÁæAwAiÀÄ£Éßà GAlÄ ªÀiÁrgÀĪÀ ªÉƨÉʯï CxÀªÁ dAUÀªÀĪÁtÂAiÀÄÆ MAzÀÄ. GvÀÛªÀÄ ¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÁzsÀ£ÀªÁzÀ CzÀÄ C£ÉÃPÀ £É¯ÉUÀnÖ£À°è ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁV £ÉgÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ UÀÄmÉÖãÀ®è. CzÀ£ÀÄß ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèAiÀÄ dªÀÄRAr vÁ®ÆQ£À §£ÀºÀnÖAiÀÄ M§â ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ªÀÄ®è¥Àà ¨É¼ÀÄî©â §¼À¹zÀ jÃwAiÉÄà «©ü£Àß ªÀÄvÀÄÛ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ. EA¢£À ¸ÀàzsÁðvÀäPÀAiÀÄÄUÀzÀ ¸ÀàzsÁðyðUÀ½UÉ £ÉgÀªÁUÀĪÀ D±ÀAiÀÄzÉÆA¢UÉ GavÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£ÀzÀ J¸ï.JA.J¸ï PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ PÁAiÀÄPÀzÀ°è ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀægÁVzÁÝgÉ.

¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ºÁ¢
¨É¼ÀÄî©âAiÀĪÀgÀÄ ²PÀëPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁUÀĪÁUÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ J®ègÀÆ ¥ÀgÀzÁqÀĪÀAvÉ EªÀgÀÆ ¸ÀAPÀµÀÖ C£ÀĨsÀ«¹zÀÝgÀÄ. CAzÉà CzÀPÉÆÌAzÀÄ ¥ÀjºÁgÀPÀAqÀÄPÉƼÀîªÀ §UÉÎ aAw¹zÀÝgÀÄ. vÁªÀÅ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀgÉ ¸Á®zÀÄ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÀ DAiÉÄÌUÁV ºÉƸÀ ºÉƸÀ ºÁ¢UÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. DgÀA¨sÀzÀ°è ¸ÉßûvÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀZÉð ªÀiÁrzÀgÀÄ. UÀÄA¥ÀÄ ZÀZÉð PÀæªÉÄÃt vÀgÀUÀwAiÀÄ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqɬÄvÀÄ. 20PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ d£À ²PÀëPÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ DPÁAQëUÀ¼ÀÄ ¥Àæw¢£Á JgÀqÀÄ UÀAmÉ ¸ÉÃj ¸ÀAzÉúÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. 60PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¢£ÀUÀ¼À F vÀgÀ¨ÉÃw £ÀqɬÄvÀÄ. CzÀgÀ ¥sÀ®¢AzÀ PÉ®ªÀÅ d£À DAiÉÄÌAiÀÄÆ DzÀgÀÄ.
¨É¼ÀÄî©âAiÀĪÀgÀÄ D vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀAqÀÄPÉÆAqÀ CA±ÀªÉAzÀgÉ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ C¨sÁªÀ. EzÀPÉÌ CªÀgÀÄ PÀAqÀÄ»rzÀ GvÀÛgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀAzÉñÀ gÀªÁ£É. vÀªÀÄä ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉƨÉʯï£À°è ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀUÀ¼À gÀªÁ£É ªÉÆzÀ°UÉ DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ºÁUÀÆ vÀPÀët ªÀiÁ»w vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ°è AiÀıÀPÀAqÀgÀÄ. CzÀÄ J®èjUÀÆ EµÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. CzÀjAzÀ GvÁìºÀÀUÉÆAqÀ ¨É¼ÀÄî©âAiÀĪÀgÀÄ J®è ¸ÀàzÁðyðUÀ½UÉ CzÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦¸À¨ÉÃPÉA§ C©ü¯ÁµÉ §®ªÁ¬ÄvÀÄ.
mytoday.com ¤AzÀ GavÀªÁV gÀ¸À¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÉƨÉʯïUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀå«zÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. vÀqÀªÀiÁqÀzÉà CzÀgÀ°è getgk JA§ ZÁ£É¯ï£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. CzÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÁªÀÄ£Àå eÁÕ£ÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß J¸ï.JA.J¸ï gÀÆ¥ÀzÀ°è J®è ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ KPÀ PÁ®zÀ°è GavÀªÁV vÀ®Ä¦¸À¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. E£ÉßãÀÄ AiÀıÀ¹ì£À ºÁ¢AiÀÄ°èzÉÝÃªÉ J£ÀÄߪÁUÀ¯Éà mytoday.com vÀ£Àß PÁgÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÜVvÀ UÉƽ¹vÀÄ, ªÀÄvÉÛ ºÉƸÀ ºÁ¢UÀ¼ÀvÀÛ ªÀÄÄR ªÀiÁrzÀgÀÄ.

±ÀæªÀÄPÉÌ ¥sÀ®
ºÀÄqÀÄPÁlzÀ ±ÀæªÀÄ¢AzÀ smsgupshup.com £À°è freegksms JA§ ºÉ¸Àj£À°è ¸ÀAzÉñÀ gÀªÁ¤¸ÀĪÀ ZÁ£É¯ï vÉgÉzÀgÀÄ. CzÀgÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£ÀPÉÌ CUÀvÀåªÁzÀ ¢£À ¤vÀåzÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, ªÀĺÀvÀézÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÁzsÀPÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ, PÁ£ÀƤ£À ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæªÀÄÄR WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ. . . . .PÀÄjvÁV ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß J¸ï.JA.J¸ï.UÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÀªÁ¤¸À¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. CzÀÄ Cwà PÀrªÉÄ CªÀ¢üAiÀįÉèà ªÀÄÆgÀÄ ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÉPÉÌAiÉƼÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. CzÀjAzÀ G®è¹vÀgÁzÀ ¨É¼ÀÄî©âAiÀĪÀgÀÄ labs.google.co.in/smschannels ¤AzÀ®Æ J¸ï.JA.J¸ï.ZÁ£À¯ï DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. C°èAiÀÄÆ freegksms ºÉ¸Àj¤AzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ £ÉÃgÀªÁV vÀ®Ä¥ÀĪÀAvÁzÀgÀÄ. DzÀgÀÆ CªÀjUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁVgÀ°®è. E£ÀÆß ªÉÃUÀªÁV ºÉaÑ£À d£ÀgÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ.
CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¯ÉPÀÌ«®èzÀµÀÄÖ J¸ï.JA.J¸ï.UÀ¼À£ÀÄß vÀPÀët ªÉƨÉʯïUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð vÁt twitter.com ¨sÁgÀvÀzÀ°è eÁ® ºÀgÀrzÀÄÝ ¨É¼ÀÄî©âAiÀĪÀjUÉ D£É §® ¤ÃrvÀÄ. F eÁ®ªÀ£ÀÆß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß GavÀªÁV ºÀgÀqÀĪÀ PÉ®¸ÀzÀ°è ¤jÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj AiÀıÀ PÁt¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. ¨É¼ÀÄî©â ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÉßûvÀgÀÄ KPÀPÁ®PÉÌ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. Dgï.«.¨ÁUÉêÁrAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÁªÀÄxÀåð (mental ability) «µÀAiÀÄzÀ ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀUÀ¼À dªÁ¨ÁÝj, F jÃw PÉ®¸ÀzÀ ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ.
¨É¼ÀÄî©âAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä F GavÀ J¸ï.JA.J¸ï. ¸ÉêÉAiÀÄ PÁAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀÄÄR ªÀiÁvÀæ ªÀiÁqÀzÉÃ, ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀAzÉñÀ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀªÀjUÀÆ PÉ®ªÀÅ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. C£ï ¯ÉÊ£ï ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÆß CªÀgÀÄ ¤ÃrzÁÝgÉ. PÉ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV, ªÉÃUÀªÁV GvÀÛj¹zÀ ¸ÀzÀ¸Àå£À ºÉ¸Àj£ÉÆA¢UÉ GvÀÛgÀªÀ£ÀÆß ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÁÛ ¢éªÀÄÄR ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ.

£ÁªÀÇ ¸ÀzÀ¸ÀågÁUÀ§ºÀÄzÉ?
¸ÁªÀiÁ£ÀåeÁÕ£ÀzÀ J®è «¨sÁUÀUÀ¼À ªÀiÁ»w PÉêÀ® ¥ÀjÃPÁëyðUÀ½UÀ®èzÉà J®èjUÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVzÉ. ºÁUÁV AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ EzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. Kgïmɯï, qÉÆPÉƪÉÆ ªÀÄvÀÄÛ j¯ÁAiÀÄ£ïì PÀA¥À¤UÀ¼À ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀÄ FOLLOW FREEGKSMS JAzÀÄ §gÉzÀÄ 53000PÉÌ MAzÀÄ J¸ï.JA.J¸ï. PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ. F PÀA¥À¤UÀ¼À ºÉÆgÀvÁzÀ ªÉƨÉʯï UÁæºÀPÀgÀÄ JOIN FREEGKSMS JAzÀÄ §gÉzÀÄ 9219592195UÉ ¸ÀAzÉñÀ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÉ, vÀPÀët ¸ÀzÀ¸ÀågÁUÀÄvÁÛgÉ.   MªÉÄä £ÉÆAzÀtÂAiÀiÁzÀgÉ £ÀAvÀgÀ GavÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÀAzÉñÀUÀ¼ÀÄ §gÀ¯ÁgÀA©ü¸ÀÄvÀÛªÉ. (£ÉÆAzÀt ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É½UÉÎ 9 jAzÀ gÁwæ 9 gÀªÀgÉUÉ)

J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ªÀÄPÀ̽UÀÆ £ÉgÀªÁUÀĪÀvÀÛ . . . .
¨É¼ÀÄî©âAiÀĪÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁd±ÉÃRgÀ ¨ÁUÉêÁrAiÀĪÀgÀÄ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ªÀÄPÀ̽UÉ £ÉgÀªÁUÀ¨ÉÃPÉA§ PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ PÉÊ ºÁQzÁÝgÉ. J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹.mÉʪÀiïì ªÀÄÄSÁAvÀgÀ D ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀĺÀvÀézÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ, WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¨sÁªÀå ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß J¸ï.JA.J¸ï. ªÀÄÆ®PÀ gÀªÁ¤¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÀÄ D «zÁåyðUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ªÀÄlÖzÀ°è £ÉgÀªÁUÀÄwÛzÉ. CzÀPÉÌ £ÉÆAzÀt ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÉ Kgïmɯï, qÉÆPÉƪÉÆ ªÀÄvÀÄÛ j¯ÁAiÀÄ£ïì PÀA¥À¤UÀ¼À ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀÄ FOLLOW SSLCtimes JAzÀÄ §gÉzÀÄ 53000PÉÌ MAzÀÄ J¸ï.JA.J¸ï. PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ. F PÀA¥À¤UÀ¼À ºÉÆgÀvÁzÀ ªÉƨÉʯï UÁæºÀPÀgÀÄ JOIN SSLCtimes JAzÀÄ §gÉzÀÄ 9219592195UÉ ¸ÀAzÉñÀ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÉ, vÀPÀët ¸ÀzÀ¸ÀågÁUÀÄvÁÛgÉ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ MªÉÄä £ÉÆAzÀtÂAiÀiÁzÀgÉ GavÀªÁV ¸ÀAzÉñÀUÀ¼ÀÄ ªÉƨÉʯÉƼÀUÉ §gÀÄvÀÛªÉ.
EA¢£À ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ AiÀÄÄUÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸ÀPÉÌ MAzÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀjÃPÉë EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¨sÁUÀªÁV ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. D MAzÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ ¸ÉÆ.ªÀÄ.¨É¼ÀÄî©âAiÀĪÀgÀ vÀAqÀªÀÅ GavÀªÁV £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¹zÉ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÈ¢ÞUÉƽPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ EvÀgÀjUÉ ºÀAZÀĪÀ PÉ®¸À ªÉÄZÀÄѪÀAvÀzÀÄÝ. PÉÊAiÀÄ°è ªÉƨÉÊ¯ï »rªÀ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀÄrPÉƼÀÄîªÀÅzÉà ºÉaÑgÀĪÁUÀ, CzÀ£Éßà J®èjUÀÆ £ÉgÀªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ²PÀëPÀ ¨É¼ÀÄî©âAiÀĪÀgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ MAzÀÄ ºÁåmÁì¥sï ºÉüÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. CªÀjUÉÆAzÀÄ PÀgɪÀiÁr (7676660500) ±ÀĨsÀ ºÁgÉʸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀĨÉÃr. CªÀgÀ PÀÄjvÀÄ C¸ÀQÛAiÀÄļÀîªÀgÀÄ www.twitter.com/freegksms  CxÀªÁ  http://www.freegksms.blogspot.com eÁ¯ÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
                                                    ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀAiÀÄå ¸ÉƦàªÀÄoÀ
                                                                 PÉëÃvÀæ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛ
                                                                       PÉëÃvÀæ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæ
                                                     ºÀUÀj¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î- -583212§¼Áîj(f)
                                                                   ªÉÆ:- 9341444865           

No comments:

Post a Comment