Thursday, February 16, 2012

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ (14/2/12) ಬಂದ ಲೇಖನ ಗಮನಿಸಿºÀ¢ ºÀgÉAiÀÄzÀ ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼À ªÁå¯ÉAmÉÊ£ïì qÉÃ

¥sɧæªÀj 14 ¥ÉæëÄUÀ¼À ¢£À. . . .  ªÁå¯ÉAmÉÊ£ïì qÉà JAzÀÄ J®ègÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ.  ºÀ¢ ºÀjAiÀÄzÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ½UÉ D ¢£À CªÀåPÀÛ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ, G¯Áè¸À, GvÁìºÀ EªÀÄärUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¦æÃw-¥ÉæêÀÄ ºÀÄqÀÄPÁlzÀ°ègÀĪÀ AiÀÄĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ½UÉ EzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀÄ¢£ÀÀ. ¥Àæw ªÀµÀð F ¢£À ºÀwÛgÀªÁUÀÄwÛzÀÝAvÉ AiÀÄĪÀPÀ-AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀ ¥ÉæêÀįÉÆÃPÀzÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄÄwÛzÉ. ¥ÉæêÀÄ ¸ÀÄzsÉAiÀÄ ªÀĺÁ¥ÀÆgÀªÉà ºÀjzÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀAUÀzÀ ªÀÄzsÀÄgÀ ¸ÀÄzsÉAiÀÄ UÀÄAV£À°è AiÀÄĪÀ ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÉæêÀÄ¥ÀÆjvÀ ¦¸ÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ½UÉ ZÁ®£É ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ L ®ªï AiÀÄÄ ,  ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄ gÁd , ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄ gÁt J£ÀÄßvÁÛ ¥ÉæêÀÄzÀ ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÁV vÉgÉ¢qÀÄvÁÛgÉ. ¥ÉæêÀÄzÀ ¥ÀæªÁºÀPÉÌ ¹PÀÄÌ JgÀqÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀqÀ ªÀÄÄnÖ¸ÀĪÀ F ¢£ÀPÉÌ FUÀ dUÀwÛ£ÁzÁåAvÀ vÀÄA¨Á ªÀĺÀvÀé §A¢zÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°èAiÀÄÆ ºÀ®ªÀÅ «gÉÆÃzsÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¥ÉæëÄUÀ¼À ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ DZÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.

EwºÁ¸ÀzÀ M¼À£ÉÆÃl
¥ÉæëÄUÀ¼À ¢£ÁZÀgÀuÉ AiÀiÁªÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁjAzÀ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ RavÀ DzsÁgÀUÀ½®èªÁzÀgÀÆ CzÀgÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ §UÉUÉ LwºÀåUÀ½ªÉ. MAzÀÄ zÉñÀzÀ DZÀgÀuÉAiÀiÁVzÀÝ EzÀÄ PÁ®PÀ¼ÉzÀAvÉ AiÀÄĪÀ ¥ÉæëÄUÀ¼À ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ ¨É£ÉßÃj «±ÁézÀåAvÀ DZÀgÀuÉUÉƼÀÄîwÛzÉ. ¸ËAzÀAiÀÄð gÁt «Ã£À¸ï¼À ªÀÄUÀ£Éà ¥ÉæêÀÄ ¸ÁªÀiÁædåzÀ C¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀ PÀÆå¦qï. FvÀ£ÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉæêÀÄĸÀÄzsÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄj¹ ¥ÉæêÀiÁAPÀÄgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. F PÁAiÀÄðPÉÌ ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀ ªÀÄvÉÆÛ§â zÉêÀvÉ d£ÉÆÃ¥sÉ ¨sÀÄæmÁ DPÁ±ÀzÀ°è ¸ÀAaj¸ÀÄvÁÛ AiÀÄĪÀ ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼À°è ¥ÉæêÀĪÀ£ÀÄß G¢ÝÃ¥À£ÀUÉƽ¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛ¼É. F zÉêÀvÉAiÀÄ £É£À¦£À°è AiÀÄĪÀPÀ-AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀÄ ¥ÀæwªÀµÀð GvÀìªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄäUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ §gÉzÀÄ aÃn vÉUÉAiÀįÁUÀÄwÛvÀÄÛ. »ÃUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ eÉÆÃrUÀ®Ä ¥ÉæêÀįÉÆÃPÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ wAUÀ¼À°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ §AzsÀ£ÀPÉÆ̼ÀUÁUÀÄwÛzÁÝgÉ.                       
£ÀªÀÄä ²ªÀ¥ÀÄgÁtzÀ°è PÁªÀÄ£À£ÀÄß  ¥ÉæêÀÄ zÉêÀvÉ JAzÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä®Æè ¥ÉêÀÄPÉÌ G£ÀßvÀ ¸ÁÜ£À«vÀÄÛ JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ.
¥ÀæxÀªÀĨÁjUÉ ªÁå¯ÉAl£ï PÁqïð£ÀÄß  ¥Áæ¤ì£À AiÀÄĪÀgÁeï ZÁ¯ïìð 1415 gÀ°è PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÉAzÀÄ ZÀjvÉæà ºÉüÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ FUÀ®Æ ©ænµï ªÀÄÆå¹AiÀÄA£À°èzÉ.

¥ÉæêÀÄ CAzÀgÉÃ. . . . .
¥ÉæêÀĪÀÅ ºÀÈzÀAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¨É¸ÉAiÀÄĪÀ ªÀiÁ£ÀªÀvÀézÀ ¥ÀgÀªÀÄ ªÀiË®å. ¥ÉæêÀÄPÉÌ ºÀ®ªÀÅ CxÀð, ªÁåSÉåUÀ½ªÉ. DPïì¥sÀqïð ±À§ÝPÉÆñÀzÀ°è ¥ÉæêÀÄPÉÌ £ÉÃgÀªÁzÀ ¥ÀzÀUÀ½ªÉ. «°AiÀÄA ±ÉÃPïì¦ÃAiÀÄgï ¥ÀæPÁgÀ ¦æÃw, ¥ÉæêÀÄ, ¸ÉßúÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À°è vÀÄA©gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ zÉêÀgÀ EZÉÒAiÀiÁVzÉ. §zÀÄQ£À°è ¦æÃw ¥ÉæêÀÄ¢AzÀ K£É¯Áè ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. JAvÀºÀ PÀlÄPÀ ºÀÈzÀAiÀÄzÀªÀ£ÀÆ ¦æÃw ¥ÉæêÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ±ÀgÀuÁUÀÄvÁÛ£É. EzÀ£Éßà mÁåUÉÆÃgï ºÉüÀÄvÁÛgÉ - ¥ÉæêÀÄ¢AzÀ¯Éà ¸ÀȶÖAiÀÄ d£À£À, ¥ÉæêÀÄ¢AzÀ¯Éà CªÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ, ¥ÉæêÀÄ¢AzÀ¯Éà CzÀgÀ «°Ã£À.
¦æÃw ¥ÉæêÀÄPÉÌ CUÁzsÀ ±ÀQÛ EzÉ. JzÀÄgÁzÀªÀgÉ®ègÀ£ÀÆß JzÀÄj¸ÀĪÀ ªÀiÁAwæPÀ ±ÀQÛ CzÀQÌzÉ. ºÉÆvÀÄÛ, ºÉvÀÄÛ, ¦æÃw¬ÄAzÀ ¸ÁQzÀ ºÉvÀÛªÀgÀ£Éßà vÉÆgÉzÀÄ ¦æAiÀÄPÀgÀ£À ¨É£ÀßwÛ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥ÉæêÀÄPÉÌ §¯ÁqsÀå ±ÀQÛ EzÉ. ºÉzÀjPÉ JA§ÄzÀÄ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è EgÀĪÀÅ¢®è.  ¥Àæt¬ÄUÀ¼À PÁ°UÉ zÁj¬Ä®èzÀ PÀqÉAiÀÄÆ zÁj PÁtÄvÀÛzÉ. ¥ÉæêÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄZÀÄÑ MAzÉà £ÁtåzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÄRUÀ½zÀÝAvÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ±ÉÃPïì¦ÃAiÀÄgï ¥ÀæPÁgÀ-¥ÉæêÀĪÀÅ PÀtÄÚUÀ½AzÀ £ÉÆÃqÀzÉ ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ £ÉÆÃqÀÄvÀÛzÉ. CAvÉAiÉÄà ¥ÉæêÀÄ zÉêÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄgÀÄqÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÉæêÀÄzÀ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ ¥Áæt vÉÆgÉAiÀÄ®Ä ¸ÀzÁ ¹zÀÝ. UÀAqÀÄ-ºÉtÂÚ£À°è MªÉÄä ¥ÉæêÀÄ ºÀÄnÖvÉAzÀgÉ CªÀjUÉ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ UËtªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÉæëÄUÀ½UÉ vÀªÀÄä£ÀÄß ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉ dUÀvÉÛà PÁtĪÀÅ¢®è. ¥ÀæwAiÉƧâgÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÉæêÀÄPÉÌ MAzÀÄ ¸ÁÜ£À«zÉ. AiÀiÁgÀ£ÀÆß ¦æÃw¸ÀzÉà CxÀªÁ ¥ÉæëĸÀzÉà ºÁUÀÄ AiÀiÁjAzÀ®Æ ¦æÃw¸À®àqÀzÉà §zÀÄPÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå. £ÀªÀÄä ¸ÀPÀ® fêÀ£ÉÆÃvÁìºÀPÉÌ ¥ÉæêÀĪÉà MAzÀÄ jÃw ªÀÄƯÁzsÁgÀªÁVzÉ J£Àß §ºÀÄzÀÄ.

zÀÄgÀAvÀ ¥ÉæêÀÄ. . . .  .
¤dªÁzÀ ¥ÉæêÀĪÀÅ ¤µÀÌ®äµÀB ªÁzÀÄzÀÄ. EzÀÄ zÉñÀ, PÁ®, zsÀªÀÄð, eÁw d£ÁAUÀUÀ¼À §AzsÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ CqÀØ §AzÀgÀÆ ¤ªÀÄð® ¥ÉæêÀÄ ¸À»¸ÀĪÀÅ¢®è. JzÀÄjUÉ §AzÀªÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¸ÀÄvÀÛzÉ. E®èªÉà vÀ£ÀߣÉßà PÀvÀÛj¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¥ÉæêÀÄPÉÌ «±Áé¸ÀzÀ  D¸ÀgÉ EzÀÝgÉ ¸ÁPÀÄ. JgÀqÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ «Ä®£ÀzÀ ¥ÉæêÀÄzÀ°è «±Áé¸ÀPÉÌ ªÀĺÀvÀìzÀ ¸ÁÜ£À«zÉ. ¥ÀgÀ¸ÀìgÀ ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀUÀßUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. DUÀ ªÀÄÄAzÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄ CvÀåAvÀ zÀÄgÀAvÀ. ¨sÀUÀß ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ §zÀÄPÀ£ÀÄß PÉÆ£ÉUÁt¸ÀÄvÁÛ , CzÀgÀ¯Éèà ¸ÀÄR PÁtÄvÁÛgÉ.
d£ÀUÀwÛ£À ¤ªÀÄð® ¥ÉæêÀÄUÀ¼É¯Áè zÀÄgÀAvÀzÀ¯Éèà PÉÆ£ÉUÉÆArzÀÄÝ «¥ÀAiÀiÁð¸À. ¯ÉʯÁ-ªÀÄd£ÀÄ, »ÃgÁ-gÁAeÁ, gÉÆëÄAiÉÆÃ-dÆå°AiÀÄmï, ¸À°ÃA-C£ÁPÀð° EªÀgÀÄ F dUÀvÀÄÛ PÀAqÀ CªÀÄgÀ ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ. ¥ÉæêÀÄzÀ D ¸É¼ÉvÀªÀ£À£ÀÄß, gÉÆêÀiÁAZÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ©qÀzÉà EgÀĪÀ F §AzsÀªÀ£ÀÄß Erà dUÀwÛUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀÄÝ  F ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ.

ªÁå¯ÉAmÉÊ£ïì qÉÃ
VæÃPï zÉñÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ F ¥ÉæêÉÆÃvÀìªÀªÀÅ ¸ÀAvÁ£À zÉêÀvÉAiÀiÁzÀ ®Æå¥ÀjPï¤AzÀ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀÄ ¥sɧæªÀj 14 jAzÀ DgÀA¨sÀªÁV ¥ÉæëÄUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ, ¥ÀætAiÀÄ ¥sÀ®¥ÀæzÀªÁzÀgÉ ªÀiÁZïð 1 PÉÌ CªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ¥ÉæêÉÆÃvÀìªÀªÀ°è ¨sÁVAiÀiÁV wAUÀ¼ÀÄUÀlÖ¯Éà ¥ÉæêÀÄ ¥Á±ÀzÀ°è §A¢üAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÉʤPÀjAzÀ gÁdåzÀ «¸ÁÛgÀPÁAiÀÄðPÉÌ CrØAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀ zÉÆgÉ PÁèrAiÀĸï F GvÀìªÀPÉÌ ¤µÉÃzsÀ ºÉÃjzÉ. Qæ¸ÀÛ ªÀÄvÀzÀ ¥ÀæZÁgÀPÀ ªÁå¯ÉAmÉÊ£ïìUÉ  EzÀÄ ¸Àj C¤¸À°®è. zÉÆgÉAiÀÄ DeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¨sÀn¹zÀ. gÀºÀ¸ÀåìAiÀĪÁV ¥ÉæëÄUÀ¼À ºÀÈzÀAiÀÄ eÉÆÃqÀuÉ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀvÉÆqÀVzÀ. CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ eÉÊ°UÉ vÀ¼Àî¯Á¬ÄvÀÄ. eÉÊ°£À°è PÉÊUÉ ¹UÀĪÀ ºÀÈzÀAiÀiÁPÁgÀzÀ J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÀAzÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ AiÀÄĪÀ ºÀÈzÀAiÀÄUÀ½UÉ ¥ÉæêÀÄ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝ. ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ ºÀÈzÀAiÀiÁPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÉæêÀÄzÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÁV EA¢UÀÆ §¼À¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÁå¯ÉAl£ï£À£ÀÄß zÉÆgÉ Qæ.±À. 269gÀ ¥sɧæªÀj 14 gÀAzÀÄ UÀ°èUÉÃj¹zÀ£ÁzÀgÀÆ, ¸ÀAvÀ£ÀÄ ¥ÉæêÀÄ ¸ÀAzÉñÀ¢AzÀ CªÀÄgÀ£ÁzÀ. C¢üPÁgÀ ¥ÉÆÃ¥ïjUÉ §AzÁUÀ EzÀgÀ ªÀĺÀvÀé CjvÀ ¥ÉÆÃ¥ï  eɯÉùAiÀĸï Qæ.±À. 496jAzÀ F ¢£ÀPÉÌ ªÁå¯ÉAmÉÊ£ïì qÉà JAzÀÄ ºÉ¸ÀjlÄÖ DZÀgÀuÉUÉ ªÀÄÄPÀÛ CªÀPÁ±À ¤ÃrzÀgÀÄ.
¸ÀAvÀ ªÁå¯ÉAmÉÊ£ïì £É£À¦UÁV ¥ÉæëÄUÀ¼À ¢£ÁZÀgÀuÉ DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 5 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ¥ÉÆÃ¥ï UÉèùAiÀĸï F ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß C¢üPÀÈvÀªÁV WÉÆö¹zÀ£ÀÄ. ¥ÉæêÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀºÀgÉ ¨ÉÃqÀ JA§ÄzÀÄ F ¸ÀAvÀ£À ¸ÀAzÉñÀªÁVvÀÄÛ. F ¢£À ¥ÉæêÀÄ ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀiÁgÁl ¨sÀgÀ¢AzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. ¥ÉæëÄUÀ®Ä ºÉƸÀ§mÉÖ zsÀj¹ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ UÀįÁ© ºÀÆ PÉÆqÀÄvÁÛ vÀAvÀªÀÄä ¥ÉæêÀiÁAvÀgÀAUÀªÀ£ÀÄß vÉgÉ¢qÀÄvÁÛgÉ. zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉæêÀÄ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ ¸ÀÄT¸ÀÄvÁÛgÉ. ºÉƸÀ ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÉæêÀÄzÀ ºÀÄqÀÄPÁlzÀ°è vÉÆqÀUÀÄvÁÛgÉ. ¦æÃw «±Áé¸À ¨É¸ÉAiÀÄĪÀ F ¢£ÀªÀ£ÀÄß EwÛÃZÉUÉ ªÁå¥Ájà zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ PÀ¦ªÀÄĶÖAiÀÄ°è ¹®ÄQgÀĪÀÅzÀgÀ ¸ÀAPÉÃvÀ J£ÀߧºÀÄzÀÄ.
ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÉ CAvÀeÁð®ªÀ£ÀÄß eÁ¯ÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. CAvÀºÀÄzÀgÀ°è  
http://www.valentines-day.123holiday.net EzÀÄ MAzÀÄ. AiÀÄĪÀ ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼Éà ¤ªÀÄUÉ ºÁå¦ ªÁ¯ÉAmÉ£ïì qÉÃ.....

¨ÁPÀì LlA 

qÉæ¸ï PÉÆÃqï :

±ÉéÃvÀ    : ¦æÃwAiÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄ°è
PÉA¥ÀÄ : ¦æÃw DªÀj¹PÉÆArzÉ. ºÉƸÀ§jUÉ CªÀPÁ±À«®è.
ºÀ¼À¢ ; ¸ÉßúÀPÀÆÌ ¸ÉÊ, ¦æÃwUÀÆ mÉæöÊ
PÀ¥ÀÄà : PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ ¦æÃwAiÀÄ £É£À¥ÀÄ
¤Ã°    : ¥ÉæëÄAiÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄ°
ºÀ¹gÀÄ : ¤Ã PÉýzÀgÉ £Á    J¸ï     (ºËzÀÄ)
w½ UÀįÁ© : PÀÄvÀƺÀ®«zÉ. ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸ÀeÁÓVzÉ. DzÀgÉ DPÀ¶ðvÀªÁV®è.
w½ £ÉÃgÀ¼É : £ÉªÀÄä¢AiÀÄ ¦æÃw £ÀªÀÄäzÀÄ. zÁA¥ÀvÀåPÉÌ PÁ°jzÁÝVzÉ.

ºÀÆUÀ¼À PÉÆÃqï
PÉA¥ÀÄ          :       ¦æÃwUÉ
ºÀ¼À¢          ::       ¸ÉßúÀPÉÌ
©½            :       ¤gÀAvÀgÀ ¸ÉßúÀPÉÌ
w½ UÀįÁ©    :       ªÀÄ£À¸ÀÄì CgÀ¼ÀÄvÀÛzÉ


                


¥ÀgÀªÉÄñÀégÀAiÀÄå ¸ÉƦàªÀÄoÀ
ºÀUÀj¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î
§¼Áîj(f)-583212
ªÉÆ:- 9341444865
E-ªÉÄïï:-soppi.mata@gmail.com

No comments:

Post a Comment