Wednesday, February 20, 2013

ಬದಲಾಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಲೇಖನ ಈ ದಿನದ ವಿಜಯ ವಾಣಿಯ ಮಸ್ತ್ ಪುರವಣಿಯಲ್ಲಿ (20/2/13)§zÀ¯ÁVzÉ - ²PÀëPÀgÀ DAiÉÄÌ «zsÁ£À

      
²PÀëPÀ ºÀÄzÉÝUÉ DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁgÀÄ ºÉZÀÄÑ D¸ÀQÛ ªÀ»¸ÀÄwۢݮè. PÀrªÉÄ ¸ÀA§¼ÀªÀÇ CzÀPÉÌ PÁgÀtªÁVvÀÄÛ. ºÁUÁV vÀgÀ¨ÉÃw E®èzÀªÀgÀÆ ²PÀëPÀgÁV ¸ÉêɸÀ°è¸À§ºÀÄzÁVvÀÄÛ. ²PÀëtzÀ eÁUÀÈw ºÉZÁÑzÀAvÉ ²PÀëPÀjUÁV vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ zsÁgÀªÁqÀzÀ°è  ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ²PÀëPÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ 1857gÀ°è vÉgɬÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ²PÀëPÀgÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑzÀAvÉ, ²PÀëPÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ DPÁAQëUÀ¼ÀÆ ºÉZÁÑzÀgÀÄ. CzÀPÁÌV gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀ 80gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è gÁdåzÀ ««zsÉqÉAiÀÄ°è CvÀåAvÀ ²¸ÀÄÛ§zÁÞzÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ vÀ¯É JwÛzÀªÀÅ. 2003-04gÀ CªÀ¢üªÀgÉUÀÆ gÁdåzÀ°è MlÄÖ 134 (20 qÉÊAiÀÄmï, 17 ¸ÀgÀPÁj, 40 C£ÀÄzÁ¤vÀ ªÀÄvÀÄÛ 57 C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ) ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ½zÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ½AzÀ ¥ÀæwªÀµÀð 7600 d£À vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀÄ ºÉÆgÀ§gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EwÛÃa£À PÉ® ªÀµÀðUÀ¼À°è ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ²PÀët PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß DzÀåvÁ ªÀ®AiÀĪÀ£ÁßV ¥ÀjUÀt¹vÀÄ. ºÁUÁV ²PÀëPÀgÀ £ÉêÀÄPÀPÉÌ ºÀ¹gÀÄ ¤±Á£É vÉÆÃjzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. CzÀjAzÀ ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÉ J°è®èzÀ ¨ÉÃrPÉ §A¢vÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ DWÁvÀPÁj ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ J®èjUÀÆ ªÉÃzÀåªÁVªÉ.
 
       ¸ÀgÀPÁj ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß C®APÀj¸À¨ÉÃPÉA§ §AiÀÄPÉUÀ¼ÀÄ AiÀÄĪÀd£ÀvÉAiÀÄ°è UÀj©aÑgÀÄvÀÛªÉ. D PÀpt ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è AiÀıÀ¸ÀÄì UÀ½¸À®Ä, vÀgÀ¨ÉÃw-ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀ®Ä C£ÉÃPÀ mÉæöʤAUï ¸ÉAlgïUÀ¼ÀÄ vÀ¯É JwÛªÉ. DzÀgÀÆ C£ÉÃPÀjUÉ EA¢UÀÆ F ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ UÀUÀ£À PÀĸÀĪÀĪÁVªÉ. PÁgÀtªÉAzÀgÉ DAiÉÄÌ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁzÁUÀ £ÀÆvÀ£À gÀÆ¥ÀgÉõÉUÀ¼ÀÄ w½AiÀÄĪÀÅ¢®è. eÉÆvÉUÉ DPÁAQëUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀµÀð¢AzÀ ªÀµÀðPÉÌ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛ¯Éà EgÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÁV CªÀgÀÄ ¤gÁ¸É C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F »£À߯ÉAiÀÄ°è EwÛÃZÉUÉ CAzÀgÉ 2012-13£Éà ¸Á°¤AzÀ F ¥ÀjÃPÁë «zsÁ£ÀzÀ°è DUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ CªÀ¯ÉÆÃQ¸À¯ÉèÉÃQzÉ.

       ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄÄ 2012-13£Éà ¸Á°UÁV ¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è SÁ° EgÀĪÀ £Á®ÄÌ ¸Á«gÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ¸ÀºÀ²PÀëPÀ/²PÀëQ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß DºÁ餹zÉ. F ºÀÄzÉÝUÉ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆ®PÀ CAzÀgÉ ¢ PÀ£ÁðlPÀ JdÄPÉõÀ£ï r¥ÁmïðªÉÄAmï ¸À«Ãð¸À¸ï [r¥ÁmïðªÉÄAmï D¥sï ¥À©èPï E£ï¸ÀàPÀë£ï] [gÉPÀÆæmïªÉÄAmï] [CªÉÄAqïªÉÄAmï] gÀƯïì-2001 [¸ÀA:r¦JDgï:41:J¸ïDgïE:2001, ¢:09.08.2001]gÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ gÁdåzÀ°è ¸ÀºÀ²PÀëPÀ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀ  £ÉêÀÄPÁw¬ÄAzÀ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß  ( ¸ÀASÉå; ¹3(1)¥Áæ²C;£ÉêÀÄPÀ:2011-12, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 2£Éà ¥sɧæªÀj 2013 ) ºÉÆgÀr¹zÉ. CzÀgÀ C£ÀéAiÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀB 02-03-2013 DVzÉ.


¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÁë «zsÁ£À B

·        ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀĪÀ ¥Áæ¢üPÁj: ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ¥Áæ¢üPÁj ºÁUÀÄ f¯Áè G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (DqÀ½vÀ), ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä f¯ÉèUÀ¼À°è, f¯Áè ªÀÄlÖzÀ°è £ÀqɸÀĪÀgÀÄ.
·        ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¢£ÁAPÀ : 24-03-2013 ¨sÁ£ÀĪÁgÀ
·        ¥ÀjÃPÁë ¸ÀªÀÄAiÀÄ: ¨É½UÉÎ 10.30 jAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00UÀAmÉ.
·        ¥ÀjÃPÁë ªÀiÁzsÀåªÀÄ : PÀ£ÀßqÀ, GzÀÄð, ªÀÄgÁp, vÀ«Ä¼ÀÄ, vÉ®ÄUÀÄ, ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA

¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è£À «µÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAPÀUÀ¼ÀÄ:

       ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ 1) ²±ÀÄ ªÀÄ£ÉÆëeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ «PÀ¸À£À. 2) ¨sÁµÉ: PÀ£ÀßqÀ / GzÀÄð/ªÀÄgÁp / vÀ«Ä¼ÀÄ / vÉ®UÀÄ /ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA. 3) DAUÀè ¨sÁµÉ. 4) ¥Àj¸ÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£À [«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À]. 5) UÀtÂvÀ LzÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ MAzÀÄ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw «µÀAiÀÄzÀ®Æèè MAzÀÄ CAPÀzÀ 30 ¥Àæ±ÉßUÀ½zÀÄÝ, LzÀÄ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ MlÄÖ 150 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÀjÃPÉë J£ï.¹.n.E., ¤UÀ¢ ¥Àr¹gÀĪÀ ²PÀëPÀgÀ CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉë ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀjÃPÁë «µÀAiÀÄUÀ½UÉ J£ï.¹.n.E. ¤UÀ¢ü¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀAvÉ ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢ü ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.

J£ï.¹.n.E. ¤UÀ¢ü¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ(ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼ÀÄ)

I ²±ÀÄ «PÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄ ²PÀët ±Á¸ÀÛç (Marks: 30)

          1. DEVELOPMENT OF CHILD:- «PÁ¸À, ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀévÉ, «PÁ¸ÀzÀ ¸ÁªÀðwæPÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ, «PÁ¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁ«¸ÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ, «PÁ¸ÀzÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, «PÁ¸ÀzÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ(¦AiÀiÁeÉ ªÀÄvÀÄÛ §Ææ£Àgï), ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ©ü£ÀßvÉ, ªÀåQÛvÀézÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, «PÁ¸ÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄ.
          2. UNDERSTANDING LEARNING:- PÀ°PÉAiÀÄ CxÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀégÀÆ¥À, PÀ°PÉAiÀÄ CA±ÀUÀ¼ÀÄ, PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛvÀézÀ ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀA²PÀvÉ ºÁUÀÆ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ, PÀ°PÉAiÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, C©ü¥ÉæÃgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀzsÁ£À, ¸Àäøw ªÀÄvÀÄÛ «¸Àäøw
          3. PEDAGOGICAL CONCERNS:-PÀ°PÉ, PÀ°ªÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃzsÀ£É £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ©ü£ÀßvÉAiÀÄ°è ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÀ CUÀvÀåAiÀÄļÀî ªÀÄPÀ̼À PÀ°PÁ ¸À¤ßªÉõÀ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ PÀ°PÉ, ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ MAzÀÄ AiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄð, ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ, -¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄvÀÄÛ «µÀAiÀiÁzsÁjvÀ P˱À®UÀ¼ÀÄ, vÀgÀUÀw ¤ªÀðºÀuÉ, -¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÀPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À, ¨ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉ PÀÄjvÀ J£ï.¹.J¥sï.2005 ªÀÄvÀÄÛ Dgï.n.E.2009gÀ zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼ÀÄ.

II. ¨sÁµÉ- I (PÀ£ÀßqÀ) (CAPÀ-30)      

       A. «µÀAiÀÄ (CAPÀ: 24) :-1 comprehension ( CªÀUÁºÀ£À) C¥ÀjavÀ UÀzÀå, ¥ÀjavÀ UÀzÀå 2. PÀ«UÀ¼ÀÄ, PÁªÀåUÀ¼ÀÄ, PÀÈwUÀ¼ÀÄ. 3. CPÀªÀÄðPÀ, ¸ÀPÀªÀÄðPÀ QæAiÀiÁ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ, ªÁPÀå¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ, PÀvÀðj, PÀªÀÄðt ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ, ¥ÀævÀåPÀë-¥ÀgÉÆÃPÀë ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ, ªÁPÀågÀZÀ£É. 4. ªÀtðªÀiÁ¯É, ¥ÀævÉåAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, °AUÀUÀ¼ÀÄ, «¨sÀQÛ ¥ÀævÉåÃAiÀÄUÀ¼ÀÄ, PÁ®UÀ¼ÀÄ, «gÁªÀÄ aºÉßUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ, C®APÁgÀUÀ¼ÀÄ, vÀvÀìªÀÄUÀ¼ÀÄ, «gÀÄzÀÞ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀAiÀiÁAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, £Á£ÁxÀðUÀ¼ÀÄ, UÁzÉUÀ¼ÀÄ, ¯ÉÆÃPÉÆÃQÛUÀ¼ÀÄ, £ÀÄrªÀÄÄvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ¸ÀéAvÀªÁPÀåUÀ¼ÀÄ, MUÀlÄUÀ¼ÀÄ.

        B. ²±ÀÄ ²PÀët ¥ÀzÀÞw (CAPÀ:: 06) :-1 ¨sÁµÉAiÀÄ ªÁåSÉå, ºÀÄlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀƪÉÃðwºÁ¸À, ¸ÀégÀÆ¥À ¸Àé¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ, GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÀÄ, zsÀé¤AiÀÄ GvÀàwÛ, zsÀé¤ GZÁÒgÀt zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ-PÁgÀtUÀ¼ÀÄ-¤ªÁgÀuÉ. 2. ªÀiÁvÀÈ ¨sÁµÉ, ªÁåSÉå GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ, ªÀĺÀvÀéUÀ¼ÀÄ, GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÀÄ. Wæ¨sÁµÁ ¸ÀÆvÀæ, ¨ÉÆÃzÀ£Á ¨sÁµÉAiÀiÁV ªÀiÁvÀȨsÁµÉAiÀÄ C¼ÀªÀrPÉ-¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉ. ªÀiÁvÀȨsÁµÁ DzsÁå¥ÀPÀ£À ®PÀëtUÀ¼ÀÄ. ªÀiÁvÀæ¨sÁµÁ ¨ÉÆÃzsÀ£Á UÀÄjUÀ¼ÀÄ, eÁÕ£À, ¨sÁªÁªÉõÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ gÀAUÀUÀ¼ÀÄ, PÀ¤µÀ× ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼ÀÄ-¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁV PÀ£ÀßqÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ-UÀÄjUÀ¼ÀÄ, ¸Àà¶ÖPÀgÀt.3 ¨ÉÆÃzsÀ£Á £ÉÊ¥ÀÄtåUÀ¼ÀÄ-±ÀæªÀt, ¨sÁµÀt, ¥ÀoÀ£É, §gÉAiÀÄÄ«PÉ. 4 ¨ÉÆÃzsÀ£Á «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ: QæÃqÉ, ªÀiÁAmɸÉÆj, QAlgï UÁqÀð£ï, qÁ®Ö£ï, ZÀZÁð¥ÀzÀÞw, ¥ÀæAiÉÆÃUÁvÀäPÀ ¥ÀzÀÞw, ¥ÀjªÉÃQëvÀ CzsÁåAiÀÄ£À, £ÁlQÃPÀgÀt ¥ÀzÀÝwUÀ¼ÀÄ. ¨sÁµÁ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ: ¥ÀzÀå, UÀzÀå, ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ, G¥À ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ, ¥ÀvÀæ gÀZÀ£É, ªÀiË®å ²PÀët. 5. ¨ÉÆÃzsÀ£ÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ_ªÁåSÉå, CªÀ±ÀåPÀvÉ-¥ÀæAiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ, ±ÀæªÀå-zÀȱÀå G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ¨ÉÆÃzsÀ£ÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ eÁUÀævÉUÀ¼ÀÄ. AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À gÀZÀ£É- CªÀ±ÀåPÀvÉ, ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÀÄ, ªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£É, WÀlPÀ AiÉÆÃd£É, ¥ÀoÀå AiÉÆÃd£É 6. °¦ ºÀÄlÄÖ ¥ÀƪÉÃðwºÁ¸À- PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæ-¥ÁæaãÀ AiÀÄÄUÀ¢AzÀ DzsÀĤPÀ AiÀÄÄUÀzÀ ªÀgÉUÉ.7. ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À:- ¥ÀjZÀAiÀÄ, ¤gÀAvÀgÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À, ¸ÁªÀÄxÁåðzsÁjvÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À, ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£ÉÆêÉÊeÁÕ¤PÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¤ªÀiÁðt, WÀlPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ vÀAiÀiÁj.

III. LANGUAGE – II (ENGLISH) (Marks: 30)

            CONTENT (Marks: 24):- Parts of Speech, Tenses, Types of Sentences, Prepositions & Articles, Degrees of Comparison, Direct and Indirect Speech, Questions and question tags, Active & Passive voice, Use of Phrases, Comprehension, Composition, Vocabulary.
          PEDAGOGY (Marks: 06):- Aspects of English, Objectives of teaching English, Phonetics, Development of Language skills,  Approaches, Methods, Techniques of teaching English. (a) Introduction, Definition and Types of approaches methods and techniques of teaching English (b) Remedial teaching, Teaching of structures and vocabulary items, Teaching learning materials in English, Lesson Planning, Curriculum & Textbooks, Evaluation in English language.

IV. ¥Àj¸ÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£À (CAPÀ: 30)

          «µÀAiÀÄ (CAPÀ:: 24);- £ÀªÀÄäzÉúÀ-DgÉÆÃUÀå- ¸ÀéZÀÒvÉ, £À£Àß PÀÄlÄA§, PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ QæÃqÉ, QÃlUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ, £ÀªÀÄä DºÁgÀ, ªÁ¸À¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ, UÁ½, ¤ÃgÀÄ, ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ DPÁ±À, £ÀªÀÄä zÉñÀ, £ÀªÀÄä gÁdå, ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À, «±Àé¸ÀA¸ÉÜ.         
          ²±ÀÄ ²PÀët ¥ÀzÀÞw (CAPÀ:: 06):- ¥Àj¸ÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ CxÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¦Û, ¥Àj¸ÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ UÀÄj ªÀÄvÀÄÛ GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ, «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ, ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ, ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÀPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À, PÀ°PÁ ¥Àj¸ÀgÀ.


V. UÀtÂvÀ (CAPÀ: 30)

          «µÀAiÀÄ (CAPÀ:: 24):- ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ, ©ü£ÀßgÁ², ªÁtÂdå UÀtÂvÀ, gÉÃSÁUÀtÂvÀ, C¼ÀvÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀASÁå±Á¸ÀÛç, CAQ CA±ÀUÀ¼ÀÄ.
        ²±ÀÄ ²PÀët ¥ÀzÀÞw (CAPÀ:: 06):- UÀtÂvÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ªÁåSÉåUÀ¼ÀÄ, UÀtÂvÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ UÀÄj, GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ, UÀtÂvÀ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ, UÀtÂvÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è ¥ÁoÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ, UÀtÂvÀ ²PÀëPÀ, SAT, ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ¸ÀzÀã¼ÀPÉ, ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀ, ¸ÀªÀĸÉå UÀÄgÀÄw¸ÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjºÁgÀ ¨ÉÆÃzsÀ£É.


F §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ FUÁUÀ¯Éà zÉñÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ J¯Áè gÁdåUÀ¼À°è eÁjAiÀÄ°èzÉ. FUÀ £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°èAiÀÄÆ ¥ÀæªÉñÀªÁUÀÄwÛzÉ. E°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀ£Éßà G½zÀ gÁdåUÀ¼À°è C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ. £ÀªÀÄä PÀ£ÁðlPÀzÀ®Æè EzÀ£Éßà §ºÀÄvÉÃPÀªÁV §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. EzÀgÀ°è C®à ¸Àé®à §zÀ¯ÁªÀuÉUÀÆ CªÀPÁ±À«zÉ JA§ÄzÀÄ UÀªÀÄ£ÀzÀ°ègÀ°.

F ¸ÀázsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀ ¹zÀÞvÁ vÀgÀ¨ÉÃw-«ªÀgÀuÉÀ ¤ÃqÀ®Ä FUÁUÀ¯Éà ºÀ®ªÀÅ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjPÁë PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞUÉÆArªÉ. ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è F «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ºÉÆwÛUÉUÀ¼ÀÄ ®¨sÀåªÁUÀÄvÀÛªÉ. §ºÀĪÀÄÄRåªÁV £ÀªÀää gÁdåzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, eÉÆvÉUÉ ªÁ¶ðPÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ eÁÕ£ÀzÀ ºÀjªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹PÉÆAqÀgÉ ¥ÀjÃPÉë ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

       §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀiÁ»w, ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ ¸ÀA¥ÀÆt𠫪ÀgÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ½UÁV PÉ®ªÀÅ eÁ®vÁtUÀ¼À£ÀÄß eÁ¯ÁqÀÀ§ºÀÄzÀÄ. E£ÉßÃPÉ vÀqÀ, ¥ÀjÃPÉëUÉ ¹zÀÞvÉ £ÉqɸÀĪÀªÀgɯÁè F zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÄ£ÀÄßVÎj. ¤ªÀÄUÉ ±ÀĨsÀPÁªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ. http://www.schooleducation.kar.nic.in/  ªÀÄvÀÄÛ  http://www.ncte-india.org/
                              

No comments:

Post a Comment